Anglický jazyk

Osnovy pre základný kurz

(1. a 2. ročník dosp., 1. až 3. ročník žiacky)

Jazykové prostriedky – gramatika

 • Časovanie pomocného slovesa to be, to have;
 • Časovanie plnovýznamových slovies v jednoduchom prítomnom, jednoduchom minulom, prítomnom priebehovom , predprítomnom čase
 • Tvorba otázky a záporu v jednotlivých časoch
 • Väzba to be going to + infinitiv , prítomný priebehový čas na vyjadrenie budúcich dejov
 • will – budúci čas, jednoduchý prítomný čas pre vyjadrenie budúcich dejov u špecifických slovies
 • Časovanie modálneho slovesa v prítomnom čase
 • Pravidelné a nepravidelné slovesá
 • Väzba there is/there are
 • Sloveso want to + neurčitok
 • Sloveso need + podst. meno
 • Rozkazovací spôsob
 • Slovesá+infinitív+gerundium
 • Väzba I´d like to+sloveso
 • Opisný tvar modálnych slovies – be allowed to
 • Množné číslo podstatných mien
 • Určitý a neurčitý člen
 • Použitie some, any, no a ich zloženiny
 • Počitateľné a nepočitateľné podstatné meno
 • Prídavné mená
 • Privlastňovacie prídavné mená
 • Prídavné mená miery a kvality v základnom tvare
 • Stupňovanie príd. mien
 • Osobné, opytovacie, ukazovacie a privlastňovacie zámená
 • Príslovky frekvencie
 • Tvorenie prísloviek
 • Stupňovanie prísloviek
 • Predložky miesta, času
 • Základné a radové číslovky
 • Slovosled vo vete oznamovacej a opytovacej
 • Účelové vety
 • Určujúce vzťažné vety
 • Podmienkové súvetie 1. typu

Okruhy slovnej zásoby

 • Rodina a spoločnosť – Osobné údaje, Rodina – vzťahy v rodine, Národnosť/Štátna príslušnosť, Tlačivá dokumenty
 • Domov a bývanie- Môj dom/byt, Zariadenie, Domov a jeho okolie, Bývanie v meste a na dedine
 • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie – Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, Charakterové vlastnosti človeka, Choroby a nehody
 • Stravovanie – Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie, Nápoje, Cestoviny a múčne výrobky, Mliečne výrobky
 • Voľný čas a záľuby- Záľuby, Knihy a čítanie, Rozhlas a televízia, Internet
 • Doprava a cestovanie- Dopravné prostriedky, osobná doprava, príprava na cestu a cestovanie
 • Vzdelávanie a práca – Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti a profesie
 • Človek a príroda – Zvieratá/rastliny, Počasie, Životné prostredie
 • Multikultúrna spoločnosť – Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Cudzojazyčná komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky
 • Obliekanie a móda – Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky
 • Šport – Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne
 • Obchod a služby – Nákupne zariadenia, Pošta a telekomunikácie
 • Krajiny , mestá a miesta –Krajiny a svetadiely, Moja krajina a moje mesto