Anglický jazyk

Osnovy pre prípravný kurz na ZÁKLADNÚ štátnu jazykovú skúšku

Obsahom prípravného kurzu na ZŠJS je príprava na jej písomnú i ústnu časť. Poslucháči pracujú s textami pre nácvik čítania i počúvania s porozumením a diskutujú o bežných životných situáciách a zaoberajú sa základnými otázkami politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v cieľovej jazykovej oblasti a porovnávajú ich so Slovenskou republikou. Poslucháči sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre základný, stredný kurz a prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku.

Poslucháči v prípravnom kurze na ZŠJS

 • nacvičujú stratégie a taktiky pri riešení úloh k neznámym vypočutým textom
 • nacvičujú riešenie úloh k textom na čítanie
 • opakujú používanie jazykových prostriedkov (gramatiky a lexiky) získaných v základnom a strednom kurze aj formou prekladu
 • nacvičujú písomný prejav formou esejí, listov, e- mailov a pod.
 • rozširujú slovnú zásobu z oblastí konverzačných tém podľa syláb
 • zbierajú a prehlbujú poznatky z reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti v rozsahu podľa syláb

Sylaby

Reálie

 • História Veľkej Británie
 • História USA
 • Geografia Veľkej Británie
 • Geografia USA
 • Politický systém VB a USA
 • Londýn
 • New York, Washington D.C.
 • Anglická renesancia – W. Shakespeare
 • Umenie a kultúra
 • Nositelia Nobelovej ceny za literatúru v americkej literatúre – E. Hemingway
 • Vysoké Tatry
 • Slovensko
 • Austrália
 • Kanada

Konverzačné témy

 • Voľný čas, koníčky, dovolenka
 • Dopravné prostriedky, cestovanie
 • Domov, bývanie
 • Športy a hry
 • Tradície vo VB a USA
 • Jedlo a varenie
 • Vzdelanie vo VB a USA
 • Veda a technika
 • Poprad a okolie
 • Angličtina ako svetový jazyk
 • Zdravie a choroby
 • Spôsob života – rozdiely medzi
 • Slovenskom a VB
 • Šatstvo a móda
 • Svetové problémy – hlad, AIDS, životné prostredie