Anglický jazyk

Osnovy pre stredný kurz

(4. a 5. ročník)

Jazykové prostriedky – gramatika

 • Slovesá
 • Prítomný čas jednoduchý, + použitie v časovom rozvrhu
 • Prítomný čas priebehový, + použitie na kritiku zlozvykov, + väzba ´´ never … again ´´
 • Predprítomný čas, + since, for
 • Minulé časy – jednoduchý, priebehový, ´´used to´´ , get used to, spájacie výrazy a vyjadrenie časovej následnosti
 • Budúce časy – going to, will, vyjadrenie predpovede
 • Opytovacie vety v rôznych časoch a záporná otázka, vyjadrenie súhlasu v kladnej a zápornej výpovedi
 • Rozkazovací spôsob pre 2. osobu, zápor slovies, pomocné sloveso ´´will´´, rozk. spôsob + otherwise
 • Modálne slovesá – might, could, can, may, must, can´t, + neurčitok / pre prítomnosť, budúcnosť, minulosť / + trpný rod
 • Modálne slovesá – should, ought to, opisné tvary modálnych slovies, predložkové väzby.
 • Trpný rod v rôznych časoch
 • Frázové slovesá
 • Slovesné väzby:
  • seem + infinitív
  • I´d rather you, I´d rather + minulý čas
  • make / let do sth, let sb do sth., be made / be allowed to do sth
  • Dať si niečo urobiť v rôznych časoch
  • Make / do
  • Would rather + infinitív
  • Would prefer + podstatné meno, infinitív s ´´to´´, gerundium
  • Make + infinitív bez ´´to´´
  • Have / obliged to / to be + trpný rod
  • Might + budúci čas priebehový
  • Had better have / get sth done
  • Need doing / need to be done
  • Used to / would na vyjadrenie zvyklosti alebo opakovaného deja v minulosti
  • vyjadrujúce záujem / nezáujem so slovesom ´´hope´´ .
  • Would you mind if… / do you / would you mind + verb+ -ing
   sloveso + so.
 • Remember + -ing
 • Gerundium + trpný rod
 • Hope + prítomný čas jednoduchý alebo infinitív
 • ´´Prívesné´´ / zisťovacie otázky a výnimky z pravidla
 • Zdôrazňovacie sloveso ´´do´´
 • Slovesá zmyslového vnímania + prídavné meno
 • Modifikátory ´´rather, better´´
 • Prídavné mená končiace sa na –ed / -ing, gerundium a stupňovanie prídavných mien, porovnávanie prídavných mien
 • Väzba ´´enough / too + prídavné meno, + podstatné meno
 • Zámená – neurčité, vzťažné – ´´who, that, which´´ , privlastňovacie, predmetové tvary osobných zámen a zvratné zámená
 • Použitie vzťažného zámena na začiatku na vyjadrenie dôrazu
 • Príslovky a ich postavenie vo vete, príslovkové väzby
 • Predložky, predložky na vyjadrenie času – ´´on, at to in´´ , predložkové väzby, + väzby so slovesom s príponou –ing
 • Citoslovcia
 • Časové vety, + slovesá s príponou –ing
 • Zvolacie vety, zvolanie
 • Želacie vety pre prítomnosť, minulosť, stavové slovesá bez –ing, + reagujúce na zlozvyky iných, ´´wish + wouldn´t
 • Podmienkové vety 1., 2., 3., zmiešané typy
 • Nereálna podmienková veta v minulosti, inverzia
 • Účelové vety s neurčitkom a ´´so that´´, in order to / so that
 • Nepriama reč – zmena časov, otázka v nepriamej reči
 • Ustálené slovné spojenia a väzby používané – pri zapojení sa do komunikácie, napr. ´´by the way, let me say a word, speaking about,
  • – pri prerušení komunikácie, napr. ´´this may sound strange but ´´
  • – pri argumentácii, napr. ´´we should also mention´´
 • In case + vedľajšia veta v prítomnom čase / podstatné meno.
 • Kontrolná otázka a otázka na vyjadrenie zdvorilosti.
 • Kritika minulej činnosti
 • Hovorové výrazy
 • Idiomatické výrazy
 • Textové skratky

Okruhy slovnej zásoby

 • Rodina a spoločnosť – Osobné údaje, Rodina – vzťahy v rodine, Národnosť/Štátna príslušnosť, Tlačivá dokumenty, Vzťahy medzi ľuďmi, náboženstvo.
 • Domov a bývanie- Môj dom/byt, Zariadenie, Domov a jeho okolie, Bývanie v meste a na dedine, Spoločnosť a životné prostredie, Spoločnosť a jej životný štýl.
 • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie – Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, Charakterové vlastnosti človeka, Choroby a nehody, Hygiena a starostlivosť o telo, Zdravý spôsob života, Nemocnica a poliklinika, lekáreň a lieky, poistenie.
 • Stravovanie – Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie, Nápoje, Cestoviny a múčne výrobky, Mliečne výrobky, Stravovacie zariadenia, Príprava jedál, Kultúra stolovania, Zdravá výživa.
 • Voľný čas a záľuby- Záľuby, Knihy a čítanie, Rozhlas a televízia, Internet, Výstavy a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka, Umenie a rozvoj osobnosti.
 • Doprava a cestovanie – Dopravné prostriedky, osobná doprava, príprava na cestu a cestovanie, Turistika a cestovný ruch, Problémy cestných, železničných a leteckých sietí.
 • Vzdelávanie a práca – Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti a profesie, Školský systém, Celoživotné vzdelávanie, Pracovné podmienky.
 • Človek a príroda – Zvieratá/rastliny, Počasie, Človek a jeho životné prostredie, Rastliny / Flóra, Klíma, Príroda okolo nás a ochrana životného prostredia.
 • Multikultúrna spoločnosť – Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Cudzojazyčná komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky, Zvyky a tradície v rôznych krajinách, Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií.
 • Obliekanie a móda – Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky, Výber oblečenia na rôzne príležitosti, Druhy a vzory odevných materiálov, Móda a jej trendy.
 • Šport – Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne, Športové disciplíny, Význam športu pre rozvoj osobnosti, Nové trendy v športe, Fair play športového zápolenia.
 • Obchod a služby – Nákupné zariadenia, Pošta a telekomunikácie, Druhy a spôsoby nákupu a platenia, Hotely a hotelové služby, Centrá krásy a zdravia, Kultúra nakupovania a služieb.
 • Krajiny , mestá a miesta –Krajiny a svetadiely, Moja krajina a moje mesto, Geografický opis krajiny, Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest.
 • Kultúra a umenie – Druhy umenia, Kultúra a jej formy, Umenie – spoločnosť – kultúra.
 • Človek a spoločnosť; komunikácia – Jazyk ako dorozumievací prostriedok, Formy a kultúra komunikácie.°Mládež a jej svet –Aktivity mládeže, Vzťahy medzi rovesníkmi, Generačné vzťahy, Predstavy mládeže o svete.
 • Zamestnanie – Pracovné pomery a kariéra, Platové ohodnotenie, Nezamestnanosť.
 • Veda a technika v službách ľudstva – Technické vynálezy, Vedecký pokrok.
 • Vzory a ideály – Pozitívne a negatívne vzory.
 • Slovensko – Geografické údaje, História, Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície.
 • Krajina, ktorej jazyk sa učím – Geografické údaje, História, Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície.