Ruský jazyk

Osnovy pre základný kurz

Jazykové prostriedky

Pre získanie menovaných spôsobilosti a funkcií ruského jazyka v základnom kurze sú potrebné tieto jazykové prostriedky:

Výslovnosť

 • Intonácia ruskej vety, predovšetkým rôznych typov opytovacích  viet.
 • Výslovnosť tvrdých a mäkkých párových spoluhlások (l-ľ, r-ř,  z-z°, m-m°, p-pap.).
 • Výslovnosť redukovaných samohlások v neprízvučných slabikách.
 • Výslovnosť nepárových tvrdých spoluhlások ž, š, c a slabík gi,  ki, chi
 • Výslovnosť nepárových mäkkých spoluhlások č, šč.
 • Výslovnosť koncoviek -ogo, -ego, zvratnej častice sia, ťsia
 • Výslovnosť spojení predložka, ktorá sa končí na spoluhlásku,  a slovo, ktoré sa začína na samohlásku (s otcom, bez Ivana, pod  oknom, v armiji).
 • Výslovnosť skupín spoluhlások, napr. čt, čn, lnc, bb (čto,  konečno, solnce, subbota ap.).

Lexika

 • Používanie slovies pohybu idti chodiť, jechať jezdiť,  prísloviek miesta tuda siuda, tam zdes.
 • Vyjadrovanie slovenského rád pomocou ľubiť, rad.
 • Slovesá položiť, postaviť, povesiť ako ekvivalenty slovenského  dať niečo niekam.
 • Frekventované ruské slovesá s väzbou odlišnou od väzby slovenských slovies s rovnakým významom, napr.: učastvovať v, interesovaťšia čem, igrať v(vo), rabotať kem, zabotiťsa o kom.

Gramatika

Vetná skladba

A. Produktívne i receptivne

 • Základné typy kladnej i zápornej oznamovacej vety, opytovacie  vety s opytovacím slovom a bez opytovacieho slova.
 • Vety s väzbami u meňa jesť u meňa net (ne bylo, ne budet).
 • Syntaktické štruktúry so spojkami a, no a časticou ne, napr.:  Eto sdelal ne ja. Prišol ne Viktor, a Saša. On chotel  magnitofon, no roditeli ne rozrešili.
 • Väzby s neurčitkom typu: Kak dojechať do teatra? Zakryť okno?
 • Vyjadrovanie prípustky pomocou chotia.
 • Podraďovacie súvetia s vedľajšími vetami predmetovými,  časovými, podmienkovými, príčinnými a účelovými s li, kogda,  jesli, potomu čto(tak kak), čtoby.
 • Vyjadrovanie účelu pomocou väzieb: sloveso pohybu + predložka  za, sloveso pohybu + neurčitok, napr.: Schodi za chlebom, On  prišol poprašaťsia s nami.

B. Receptívne

 • Väzby s prechodníkmi a príčastiami (preložiť do slovenčiny,  nahradiť ruskými vedľajšími vetami).
 • Väzby s frekventovanými spojkami a predložkami, ktoré sú  typické pre odborný jazyk (preložiť do slovenčiny, nahradiť  prostriedkami bežného ruského jazyka), napr.: namiesto vvidu  togo čto potomu čto, tak kak.

Tvaroslovie

A. Produktívne i receptívne

 • Skloňovanie základných produktívnych typov podstatných mien.
 • Tvorenie 4.p.mn.č. životných podst.mien.
 • Skloňovanie tvrdých a mäkkých prídavných mien.
 • Tvorenie a používanie 2. a 3. stupňa prídavných mien.
 • Skloňovanie čísloviek základných a radových, ich používanie  pri určovaní času, dátumu, letopočtu.
 • Väzba základných čísloviek s počítaným predmetom.
 • Časovanie slovies l. a 2. časovania bezo zmeny a so zmenou  kmeňovej spoluhlásky a prízvuku.
 • Časovanie niektorých frekventovaných nepravidelných slovies.
 • Tvorenie budúceho a minulého času, vykanie v ruštine.
 • Tvorenie rozkazovacieho a podmieňovacieho spôsobu.
 • Časovanie slovies pohybu.
 • Frekventované predložky a spojenia s nimi, napr. v, na, s, do,  čerez, za, po, sredi, v priestorových a časových významoch.

B. Receptívne

 • Prechodníky a príčastia.
 • Spojky a predložky typické pre odborný jazyk.
 • Trpný rod (napr.: Dom uže stroitsia. Zavod postrojen v prošlom  godu.)

Grafika, pravopis

 • Osvojiť si písanú a tlačenú azbuku.
 • Zvládnuť spôsoby grafického vyjadrenie tvrdosti a mäkkosti  spoluhlások a spoluhlásky j v rôznych polohách.
 • Osvojiť si písanie mäkkého znaku v tvaroch slovies a podst.  mien (neurčitok, 2.os.j.č., rozk. spôsob, zvratné slovesá,  podst. mená zakončené na mäkkú spoluhlásku ap.).

Okruhy slovnej zásoby

Pri vyučovaní  ruského jazyka v základnom kurze sa budú rozvíjať komunikačné jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti v rámci týchto tematických okruhov:

Tematické okruhy na rozvoj rečových zručností

 • Rodina: členovia rodiny, vek, stav, zamestnanie, vlastnosti,  vzťahy medzi členmi rodiny, záľuby, sviatky v rodinnom  kruhu; receptívne (na čítanie alebo posluch): tradičné  sviatky a zvyky národov žijúcich v krajine študovaného  jazyka.
 • Bývanie: adresa, náš byt, dom, naše mesto, naša dedina, prostredie, v ktorom žijeme.
 • Škola: naša škola, trieda, moji spolužiaci, vyučovacie predmety,  vyučujúci, môj vzťah k štúdiu, k jednotlivým predmetom,  školská záujmová činnosť, plány pre budúcnosť, (školský  systém v Slovenskej republike); receptívne: zaujímavosti  v škole a školskom živote mládeže v krajine študovaného  jazyka.
 • Obchod, nákupy: obchodná sieť v našom meste, kam a čo chodím nakupovať, kvalita obsluhy, ceny, (reklama a môj názor na  ňu).
 • Voľný čas: obľúbené činnosti, režim dňa, koníčky, kultúrne a iné  záujmy.
 • Cestovanie: miesta, kam rád chodím, cudzie krajiny, ktoré som  navštívil turisticky príťažlivé mestá a oblasti Slovenskej  republiky, dopravné prostriedky a ich výhody či nevýhody;  receptívne: turisticky príťažlivé mestá, oblasti, pozoruhodnosti v krajine (krajinách), ktorej jazyk študujem.
 • Príroda: ročné obdobia, mesiace, názvy svetových strán, počasie  a jeho predpovede, životné prostredie v našom meste, našej  dedine; receptívne:  ochrana prírody a životného prostredia v SR a krajine študovaného jazyka, prírodné krásy a národné parky, chránené  zvieratá a vtáky v krajine študovaného jazyka, Červená  kniha.
 • Obliekanie, móda, dobrý vkus: časti odevu, oblečenie na rôzne  príležitosti, čo rád nosím, čo je módne a vkusné.
 • Šport: športový život v škole, v meste, môj vzťah k športu.
 • Starostlivosť o zdravie: ľudské telo, životná správa, zdravie,  význam športu, fyzickej práce a pobytu v prírode pre zdravie, receptívne: zaujímavosti z oblasti medicíny (objavy,  nové liečebné postupy a lieky, lekársky výskum, technika  v zdravotníctve).
 • Človek v spoločnosti: zážitky, príhody, skúsenosti žiaka, styk  s priateľmi, klubová činnosť; receptívne: život mládeže  v krajine študovaného jazyka (organizácie mládeže, spolky,  problémy mladých ľudí), styky medzi našou a touto mládežou.
 • Krajiny príslušnej jazykovej oblasti: zaujímavosti z ich spoločenského, ekononomického a kultúrneho života s dôrazom na  oboznámenie žiakov s významovými predstaviteľmi klasickej  a modernej literatúry (ukážky z diel), hudby, výtvarného  umenia, filmu a divadla.