Cambridge English, šk.r. 2020/21

V školskom roku 2020/21 sa v Jazykovej škole v Poprade po prvýkrát pripravovali absolventi štátnej jazykovej skúšky  v šk. roku 2019/20 aj na skúšku Certificate in Advanced English /C2, C1 SERR/

Dňa 24. 02. 2021 absolvovalo úspešne túto skúšku všetkých 17 prihlásených poslucháčov školy. Skúška sa konala v autorizovanom centre na ŽU v Žiline, Ústav celoživotného vzdelávania.

Výsledky sú uvedené v štatistike:

Dňa 28. 05. 2021 im boli v jazykovej škole slávnostne odovzdané certifikáty Cambridge.