Pokyny k platbe za ŠJS

Kópiu dokladu o zaplatení poplatku je potrebné pripojiť k prihláške a všetko zaslať na adresu jazykovej školy tak, aby najneskôr do 31. 03. 2020 pre jarný termín alebo do 16. 09. 2020 pre jesenný termín mohla byť zaevidovaná prihláška v jazykovej škole.

Údaje k úhrade poplatku:

IBAN: SK91 8180 0000 0070 0051 8901

Konštantný symbol: 0308

Variabilný symbol:

  • 11120 – anglický jazyk
  • 22220 – nemecký jazyk