Prihláška na štátne jazykové skúšky a termíny skúšok

Štátne jazykové skúšky sa organizujú:

PRIHLÁŠKA

  • v jarnom termíne pre interných a externých záujemcov o základnú a všeobecnú štátnu jazykovú skúšku,
  • v jesennom termíne len pre externých záujemcov o všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.

Uchádzač o vykonanie skúšky je prihlásený na skúšku, ak odoslal v predpísanom termíne správne a úplne vyplnenú elektronickú PRIHLÁŠKU a zaplatil určený poplatok za skúšku. Ak účastník nesplní tieto podmienky, nebude pozvaný na skúšku.

Uchádzač podáva prihlášku a preukáže sa zaplatením príslušného poplatku:

  • na jarný termín do 31. marca,
  • na jesenný termín do 16. septembra.

Termíny konania písomnej časti a ústnej časti štátnych jazykových skúšok určí riaditeľka jazykovej školy po prerokovaní s predsedom komisie pre štátne jazykové skúšky a zverejní ich do 16. septembra príslušného školského roku.

Úplne vyplnená prihláška:

  • na základnú štátnu jazykovú skúšku (ZŠJS) musí obsahovať aj zoznam najmenej 3 diel prečítanej beletrie autorov z krajiny cieľového jazyka v origináli,
  • na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (VŠJS) musí obsahovať aj zoznam najmenej 5 diel prečítanej beletrie autorov z krajiny cieľového jazyka v origináli.

Uchádzač o vykonanie štátnej jazykovej skúšky so zdravotným znevýhodnením vyžadujúci úpravu priebehu skúšky oznámi túto skutočnosť vopred a vyznačí ju v prihláške. K prihláške doloží odborný lekársky posudok, alebo odborný posudok centra špeciálnopedagogického poradenstva, prípadne centra pedagogicko-psychologického poradenstva, alebo odborníka na pervazívne poruchy vývinu, ktorý obsahuje presnú diagnózu a z nej vyplývajúce funkčné dôsledky.

Ak uchádzač o vykonanie štátnej jazykovej skúšky zruší prihlášku na skúšku pred dňom konania jej písomnej časti a po 31. marci, resp. po 16. septembri jazyková škola mu na požiadanie vráti úhradu zníženú o päť percent, ktoré predstavujú náklady spojené s registráciou uchádzača o  vykonanie skúšky.

Deň konania štátnej jazykovej skúšky oznámi riaditeľka jazykovej školy písomne  uchádzačovi o vykonanie skúšky:

  • najmenej tri týždne pred konaním písomnej časti skúšky,
  • najmenej dva týždne pred konaním ústnej časti skúšky.

Ak uchádzač nepríde včas na skúšku a neospravedlní sa do troch dní od dátumu konania skúšky, jazyková škola mu úhradu za vykonanie štátnej jazykovej skúšky nevráti. Ak uchádzač z vážnych osobných dôvodov nepríde na skúšku a ospravedlní sa, riaditeľka jazykovej školy určí na vykonanie štátnej jazykovej skúšky jeden náhradný termín. Za štátnu jazykovú skúšku v náhradnom termíne účastník úhradu neplatí.