Žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ do 25 rokov /vek k 15. 09.2022 vrátane/,  poberatelia starobného resp. invalidného dôchodku

Druh kurzu

Poslucháči, ktorí už JŠ navštevujú, realizujú  platbu do    31.01.2023*

Noví poslucháči zapísaní v 2.polroku   – realizujú platbu na základe pokynov školy

(bez platby je prihláška neplatná)

kurzy s 2 vyuč.
hod. týždenne/1×2 vyuč. hod. týždenne alebo 2×1 vyuč. hod. týždenne/
67,- €
kurzy so 4 vyuč.
hod. týždenne/2×2 vyuč. hod. týždenne/
115,- €

špecializovaný prekladový kurz

/1×1 vyuč. hod. týždenne/

40,- €

* V prípade, že u poslucháčov , ktorí už JŠ navštevujú, existujú dôvody pre neskoršiu platbu, je  možné uhradiť príslušnú sumu aj neskôr a to na  základe žiadosti

Školné a zápisné sa neuhrádza, ak plnoletý poslucháč alebo zákonný zástupca neplnoletého poslucháča je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu. Poslucháč alebo zákonný zástupca predloží  žiadosť o odpustenie školného a zápisného a potvrdenie o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi. Ak dôjde k zmene skutočností rozhodujúcich o odpustení príspevku na úhradu nákladov na štúdium v JŠ, poslucháč alebo jeho zákonný zástupca  musí túto skutočnosť písomne oznámiť riaditeľovi JŠ. /VZN PSK č. 94/2022/

Pokyny k úhrade:

Pre správnu identifikáciu platby je potrebné uviesť:

  • v správe pre prijímateľa meno a priezvisko dieťaťa, resp. dospelého poslucháča, za ktoré/ktorého sa úhrada vykonáva,
  • variabilný a špecifický symbol uvedený v informácii k platbe nižšie.

Údaje k úhrade

Číslo účtu v tvare  IBAN:   SK45 8180 0000 0070 0051 8856

Konštantný symbol:   0558

Variabilný symbol pre Poprad/Mnoheľova

Anglický jazyk: 111   Nemecký jazyk: 222   Francúzsky jazyk:333   Španielsky jazyk: 444   Ruský jazyk: 555   Taliansky jazyk: 666    Japonský jazyk: 777  Slovenský ako cudzí: 1111

Variabilný symbol pre elokované pracovisko Poprad/Letná

Anglický jazyk: 999

Variabilný symbol pre elokované pracovisko Kežmarok

Anglický jazyk:  888

Špecifický symbol: 0.ročník – 11   1. ročník – 1   2.ročník – 2   3.ročník – 3   4.ročník – 4   5.ročník – 5    5.ročník konverzačný – 55   6.ročník – 6   7.ročník – 7