ŠKOLNÉ A ZÁPISNÉ NA 2. POLROK ŠK. ROKU 2021/22 – dospelí, žiaci SŠ iného ako denného štúdia, študenti externého štúdia VŠ

Druh kurzu do
08.02.2022*
Školné za 2. polrok 2021/22
kurzy s 2 vyuč.
hod. týždenne/1×2 vyuč. hod. týždenne alebo 2×1 vyuč. hod. týždenne/
65,- €
kurzy so 4 vyuč.
hod. týždenne/2×2 vyuč. hod. týždenne/
130,- €

špecializovaný prekladový kurz

/1×1 vyuč. hod. týždenne/

35,- €

Pokyny k úhrade:

Pre správnu identifikáciu platby je potrebné uviesť:

  • v správe pre prijímateľa meno a priezvisko dieťaťa, resp. dospelého poslucháča, za ktoré/ktorého sa úhrada vykonáva,
  • variabilný a špecifický symbol uvedený v informácii k platbe nižšie.

Údaje k úhrade:

Číslo účtu v tvare  IBAN:   SK45 8180 0000 0070 0051 8856

Konštantný symbol:   0558

Variabilný symbol pre Poprad/Mnoheľova

Anglický jazyk: 111   Nemecký jazyk: 222   Francúzsky jazyk:333   Španielsky jazyk: 444   Ruský jazyk: 555   Taliansky jazyk: 666   Japonský jazyk: 777

Variabilný symbol pre elokované pracovisko Poprad/Letná

Anglický jazyk: 999

Variabilný symbol pre elokované pracovisko Kežmarok

Anglický jazyk:  888

Špecifický symbol: 0.ročník – 11   1. ročník – 1   2.ročník – 2   3.ročník – 3   4.ročník – 4   5.ročník – 5    5.ročník konverzačný – 55   6.ročník – 6   7.ročník – 7

* V prípade, že nie je možné uhradiť príslušnú sumu do uvedeného termínu, je na základe žiadosti možné termín platby posunúť.