Školné za 1.polrok sa uhrádza do 26. júna 2024.

Žiaci ZŠ, študenti SŠ a VŠ denného štúdia, seniori, invalid. dôchodcovia

KURZ školné a zápisné 1.polrok 2024/25 Počet hodín za 1.polrok  
2 hod. týždenne(1x 90 min alebo 2×45 min.) 80,- €

35

 
4 hod. týždenne(2x 90 min.) 135,- €

70

 
PKŠ (5 hod.) 170,- €

84

 

Študenti VŠ exter. štúdia, dospelí

KURZ školné a zápisné 1.polrok 2024/25 Počet hodín za 1.polrok  
2 hod. týždenne(1x 90 min alebo 2×45 min.) 90,- €

35

 
4 hod. týždenne(2x 90 min.)

160,- €

70

 
PKŠ (5 hod.) 195,- €

84

 

Pokyny k úhrade:

Pre správnu identifikáciu platby je potrebné uviesť:

  • v správe pre prijímateľa meno a priezvisko dieťaťa, resp. dospelého poslucháča, za ktoré/ktorého sa úhrada vykonáva,
  • variabilný a špecifický symbol uvedený v informácii k platbe nižšie.

Údaje k úhrade

Číslo účtu v tvare  IBAN:   SK45 8180 0000 0070 0051 8856

Konštantný symbol:   0558

Variabilný symbol pre Poprad/Mnoheľova

Anglický jazyk: 111   Nemecký jazyk: 222   Francúzsky jazyk:333   Španielsky jazyk: 444   Ruský jazyk: 555   Taliansky jazyk: 666    Japonský jazyk: 777  Slovenský ako cudzí: 1111

Variabilný symbol pre elokované pracovisko Poprad/Letná

Anglický jazyk: 999

Variabilný symbol pre elokované pracovisko Kežmarok

Anglický jazyk:  888

Špecifický symbol: ANJ pre deti – 10     0.ročník – 11   1. ročník – 1   2.ročník – 2   3.ročník – 3   4.ročník – 4   5.ročník – 5    5.ročník konverzačný – 55   6.ročník – 6   7.ročník – 7