Výška školného a zápisného v školskom roku 2019/2020

Žiaci a študenti do 25 rokov, poberatelia starobného dôchodku

Druh kurzu Školné Zápisné 1. platba do 21.6.2019 2. platba do 31.1.2020
na šk. rok 2019/2020 (zápisné na celý rok a školné na 1. polrok) (školné na 2. polrok)
kurzy s 2 vyuč.
hod. týždenne
92,- € 10,- € 51,- € 51,- €
kurzy so 4 vyuč.
hod. týždenne
150,- € 10,- € 80,- € 80,- €
špecializovaný prekladový
kurz
60,- € 10,- € 35,- € 35,- €

Dospelí poslucháči

Druh kurzu Školné Zápisné 1. platba do 21.6.2019 2. platba do 31.1.2020
na šk. rok 2019/2020 (zápisné na celý rok a školné na 1. polrok) (školné na 2. polrok)
kurzy s 2 vyuč.
hod. týždenne
108,- € 10,- € 59,- € 59,- €
kurzy so 4 vyuč.
hod. týždenne
188,- € 10,- € 99,- € 99,- €
špecializovaný prekladový
kurz
60,- € 10,- € 35,- € 35,- €

ZÁPIS DO KURZU JE UKONČENÝ, AK POSLUCHÁČ RESP. JEHO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA OKREM VYPLNENIA PRIHLÁŠKY UHRADÍ AJ POPLATOK  DO STANOVENÉHO TERMÍNU. 

Úhrada poplatkov

  • Noví záujemcovia o kurzy cudzích jazykov dostanú informácie o platbe (číslo účtu) pri zápise.

Poplatok podľa vyššie uvedenej tabuľky sa uhrádza najneskôr do troch dní od zápisu. V prípade nezaplatenia školného a zápisného miesto v kurze Vám nemôže byť zabezpečené. Vo výnimočných prípadoch je nutné požiadať riaditeľstvo školy o iný termín zaplatenia poplatku (elektronicky).

  • Pre poslucháčov jazykovej školy, ktorí už kurzy navštevujú:

Školné na 2. polrok šk.roku 2019/2020 je potrebné uhradiť najneskôr do 31.januára 2020 /dátum pripísania úhrady na účet školy/. Poslucháči resp. ich rodičia sú vyzvaní k zaplateniu poplatku začiatkom januára zaslaním informácie na ich mailovú adresu.

Vo výnimočných prípadoch je nutné o neskorší termín platby požiadať riaditeľstvo školy (písomne resp. elektronicky).

Pre správnu identifikáciu platby je potrebné uviesť v popise platby:

  • meno a priezvisko dieťaťa, resp. dospelého poslucháča, za ktoré/ktorého sa úhrada vykonáva,
  • variabilný a špecifický symbol uvedený v informácii k platbe.

Iné poplatky

Vstupný test do kurzu prípravy na štátnu jazykovú skúšku – noví záujemcovia, ak sa nemôžu preukázať certifikátom o zvládnutí cudzieho jazyka na úrovni B2 SERR

3,00 €

Preskúšanie pre získanie osvedčenia o zvládnutí cudzieho jazyka – externí poslucháči

35,00 €

Príspevok do Občianskeho združenia pri jazykovej škole – noví záujemcovia /raz za štúdium pri zápise/

5,00 €