Ciele programu Erasmus+ v školskom vzdelávaní:

  • zvýšiť kvalitu výučby v školách,
  • rozvoj profesijných kompetencií zamestnancov v sektore školského vzdelávania,
  • podporiť modernizáciu, medzinárodnú spoluprácu a vytváranie sietí s krajinami zapojenými do programu.