Riaditeľka  Jazykovej školy, Mnoheľova 828, 058 46 Poprad, prijme do pracovného pomeru

 • učiteľku/učiteľa  anglického jazyka a literatúry

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer  na dobu určitú do 31. 08. 2022 s perspektívou zmeny na pracovný pomer s plným úväzkom na dobu neurčitú
 • v šk. roku 2021/22 – úväzok- 16 vyuč. hodín týždenne. Začiatok trvania pracovného pomeru na dobu určitú  – 2.09.2021.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru

Ďalšie požiadavky

 • schopnosť pracovať s rôznymi vekovými kategóriami /žiaci ZŠ, SŠ a dospelí/,
 • možnosť pracovať v popoludňajších hodinách,
 • zanietenosť pre prácu učiteľa cudzieho jazyka,
 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť,
 • tvorivosť a dynamickosť,
 • flexibilita,
 • kombinácia ANJ s iným CJ je vítaná.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní a príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonností uchádzača o zamestnanie je požadované čestné vyhlásenie o bezúhonnosti. Úspešný uchádzač postupuje v zmysle  § 15, ods.3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi  posielajte na adresu školy poštou  alebo elektronicky

v termíne do 23.06. 2021. Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Jazyková škola

Mnoheľova 828

058 46 Poprad

info@jazykovka-poprad.sk

Kontakt

Bližšie informácie získate na  tel č.: 052 78 97 701