Riaditeľka Jazykovej školy, Mnoheľova 828, 058 46 Poprad, prijme do pracovného pomeru

učiteľa/ku anglického jazyka a literatúry

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer na dobu určitúod 2. 09. 2021– do 31. 08. 2022 s perspektívou zmeny na dobu neurčitú
 • úväzok- 22 vyuč. hodín týždenne.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru

Ďalšie potrebné požiadavky:

 • schopnosť pracovať s rôznymi vekovými kategóriami /žiaci ZŠ, SŠ a dospelí/,
 • možnosť pracovať v popoludňajších hodinách,
 • zanietenosť pre prácu učiteľa cudzieho jazyka,
 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť,
 • tvorivosť a dynamickosť,
 • flexibilita,
 • kombinácia ANJ s iným CJ je vítaná.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní, príp. praxi, (vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške, vysokoškolský diplom),
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi  posielajte na adresu školy poštou  alebo elektronicky v termíne do 23.06. 2021.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy

Jazyková škola
Mnoheľova 828
058 46 Poprad

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • +421 52 78 97 701
 • e-mail: info@jazykovka-poprad.sk