Riaditeľka  Jazykovej školy, Mnoheľova 828, 058 46 Poprad, prijme do pracovného pomeru

Učiteľku/Učiteľa  anglického jazyka a literatúry

Pracovné podmienky:

 • pracovný pomer  na dobu určitú do 31. 08. 2021 s perspektívou zmeny na pracovný pomer na dobu neurčitú – plný úväzok- 22 vyuč. hodín týždenne. Začiatok trvania pracovného pomeru na dobu určitú  – 01.09.2020.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru

Ďalšie požiadavky:

 • schopnosť pracovať s rôznymi vekovými kategóriami /žiaci ZŠ, SŠ a dospelí/,
 • možnosť pracovať v popoludňajších hodinách,
 • zanietenosť pre prácu učiteľa cudzieho jazyka,
 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť,
 • tvorivosť a dynamickosť,
 • flexibilita,
 • kombinácia ANJ s iným CJ je vítaná.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona NR SR č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov..

Požadované doklady:

 • žiadosť o prijatie do zamestnania s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis,
 • doklady o vzdelaní a príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej spôsobilosti a o duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatého uchádzača,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • pre účely preukázania bezúhonnosti uchádzača o zamestnanie je požadovaný postup  podľa § 15 Zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi  posielajte na adresu školy  alebo emailom v termíne do 25.06. 2020.

Vybraní uchádzači budú pozvaní na osobný pohovor.

Adresa školy:

Jazyková škola, Mnoheľova 828, 058 46 Poprad

Kontakt

Bližšie informácie získate na uvedených kontaktoch:

 • 052 78 97 701
 • e-mail: info@jazykovka-poprad.sk