Študijné výsledky poslucháča jazykovej školy hodnotí na konci každého školského polroka učiteľ kurzu. O úspešnom ukončení kurzu jazyková škola vydá osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu (základný kurz, stredný kurz, vyšší kurz). Prospech poslucháča jazykovej školy a účastníka skúšky sa hodnotí týmito štyrmi stupňami:

  • stupeň  1 – výborný,
  • stupeň  2 – veľmi dobrý,
  • stupeň  3 – dobrý,
  • stupeň  4 – nevyhovel.

Poslucháča, ktorý bol na konci školského roka klasifikovaný stupňom nevyhovel alebo nebol klasifikovaný, nie je možné zapísať do vyššieho ročníka kurzu. Môže sa opätovne prihlásiť do ročníka kurzu, v ktorom bol hodnotený stupňom nevyhovel.

Osvedčenie o stupni zvládnutia cudzieho jazyka na úrovni základného, stredného a vyššieho kurzu vydáva jazyková škola aj osobám, ktoré v jazykovej škole neštudujú, a to na základe prihlášky a úspešne vykonanej skúšky za úhradu.  Poplatok za preskúšanie – 35,00 €