Zápis nových uchádzačov

Nový uchádzač o štúdium v jazykovej škole sa  prihlasuje do kurzu osobne resp. so svojim zákonným zástupcom.

Podmienky pre zaradenie do kurzu:

 • riadne vyplnená prihláška pri osobnej návšteve jazykovej školy,
 • zaplatenie školného a zápisného v stanovenom termíne /informácia k poplatku je daná pri zápise/
 • splnenie kritérií pre prijatie na štúdium (ak sa chce poslucháč zapísať do 2.-6.ročníka). Pred zápisom na voľné miesta odporúčame si urobiť a vyhodnotiť zaraďovací test podľa pokynov na našej webovej stránke.

Termíny zápisu:

 • Hlavné kolo zápisu – koniec mája – začiatok júna – zápis do 1. ročníkov všetkých jazykov a na uvoľnené miesta do vyšších ročníkov.
 • Doplnkové kolo zápisu – začiatok septembra – len na posledné voľné miesta v kurzoch.

Kto sa môže zapísať:

 • žiaci základných škôl , ktorí od septembra nového školského roku sú vo 4. ročníku ZŠ /u nás tzv. nultý ročník/ a ktorí sú v. 5 ročníku ZŠ / u nás 1. ročník/,
 • žiaci stredných škôl,
 • študenti vysokých škôl,
 • dospelí – bez obmedzenia veku.

Zápis poslucháčov, ktorí už kurzy navštevujú

Podmienky pre postup do vyššieho ročníka:

 • splnenie kritérií pre postup do vyššieho ročníka,
 • vyplnenie zápisnej karty s aktualizovanými údajmi v stanovenom termíne koncom školského roka,
 • zaplatenie školného a zápisného v stanovenom termíne.

Zápis poslucháčov do prípravných kurzov na štátnu jazykovú skúšku

 • preukázanie sa certifikátom o ukončení jazykového vzdelávania na úrovni stredného kurzu (úroveň B1-B2 SERR pre prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku – ZŠJS), alebo o ukončení jazykového vzdelávania na úrovni vyššieho kurzu (úroveň B2-C1 pre prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku –  VŠJS), alebo úspešné absolvovanie vstupného testu,
 • riadne vyplnená prihláška pri osobnej návšteve jazykovej školy,
 • zaplatenie školného a zápisného v stanovenom termíne.

 

UPOZORNENIE

ZÁPIS / VYPLNENIE  PRIHLÁŠKY RESP. KARTY POSLUCHÁČA A ZAPLATENIE POPLATKU / JE NEVYHNUTNÉ VYKONAŤ v hlavnom kole zápisu (MÁJ – JÚN) Z DÔVODU ORGANIZÁCIE KURZOV PRE NOVÝ ŠKOLSKÝ ROK. V doplnkovom kole (SEPTEMBER) sa zapisuje len na posledné  voľné miesta v kurzoch.

Pri zápise je známy aj ROZVRH HODÍN OD SEPTEMBRA nového školského roku. Zapisuje sa na konkrétny kurz a čas. Preto je potrebné si premyslieť  svoje časové možnosti, aby na začiatku školského roka nedochádzalo k časovým kolíziám s inými aktivitami poslucháča. Prestupy nie sú v niektorých prípadoch možné alebo sú veľmi obmedzené.