Štúdium v jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Štátna jazyková  skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky.Štátnou jazykovou skúškou ...
24.08. - 11.09.2023 2. kolo zápisu do kurzov 4.09.2023 Začiatok šk. roku 2023/2024 8.09.2023 Začiatok vyučovania podľa rozvrhu 7.09. - 14.09.2023 Konsolidácia kurzov (prestupy, dodatočné zápisy) do 16.09.2023 Prihláška na jesenný termín štátnych jazykových skúšok 19.10.-20.10.2023 Písomná časť štátnej skúšky (jesenný termín) 10.11.2023 Termín konania ústnej časti ...
Vnútorný poriadok Jazykovej školy v Poprade vychádza zo Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a Vyhlášky  o jazykových školách č. 321/2008. Poslucháči sú s vnútorným poriadkom oboznámení na začiatku školského roka  na ...