Štúdium v jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Štátna jazyková  skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky.Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky.

V jesennom termíne 2022 organizujeme len pre extérnych uchádzačov:

  • všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1 SERR) z jazyka anglického (len pri min. počte piatich prihlásených),
  • všeobecnú štátnu jazykovú skúšku(úroveň C1 SERR) z jazyka nemeckého a francúzskeho (aj pri nižšom počte prihlásených).

Termín doručenia prihlášky: do 16.09.2022
Písomná časť skúšky: 14.10.2022
Ústna časť skúšky:  11.11.2022

Termíny skúšok sa môžu zmeniť v závislosti od epidemickej situácie.

Podrobnejšie informácie k štátnym jazykovým skúškam:

O úspešne vykonanej štátnej jazykovej skúške vydáva jazyková škola vysvedčenie.