Štúdium v jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Štátna jazyková  skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky.Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky.

V jarnom termíne 2022 organizujeme:

  • všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1 SERR) z jazyka anglického a nemeckého,
  • základnú štátnu jazykovú skúšku(úroveň B2 SERR) z jazyka anglického, nemeckého, francúzskeho a slovenského ako cudzieho jazyka.

Termín doručenia prihlášky: do 31.03.2022
Písomná časť skúšky: 28. a 29.04.2022
Ústna časť skúšky:  08. až 10.06.2022

Termíny skúšok sa môžu zmeniť v závislosti od epidemickej situácie.

Podrobnejšie informácie k štátnym jazykovým skúškam:

O úspešne vykonanej štátnej jazykovej skúške vydáva jazyková škola vysvedčenie.