Štúdium v jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Štátna jazyková  skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky.Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky.

Termíny štátnych jazykových skúšok 2022/2023

Jesenný termín

Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2) 

  • Podanie prihlášky a dokladu o platbe: do 16. septembra 2022
  • Písomná časť: 14. októbra 2022 
  • Ústna časť: od 11. novembra  2022

Jarný termín

Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2)

  • Podanie prihlášky a dokladu o platbe: do 31. marca 2023
  • Písomná časť: 20. – 21. apríla 2023  
  • Ústna časť: od 7. júna – 9. júna 2023

Podrobnejšie informácie k štátnym jazykovým skúškam:

O úspešne vykonanej štátnej jazykovej skúške vydáva jazyková škola vysvedčenie.