Štúdium v jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Štátna jazyková  skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky.Štátnou jazykovou skúškou sa overuje stupeň osvojenia si cudzieho jazyka v rozsahu určenom skúšobným poriadkom podľa druhu štátnej jazykovej skúšky.

Termíny štátnych jazykových skúšok 2023/2024

Jesenný termín (pri minimálnom počte 5 záujemcov)

Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2) 

  • Podanie prihlášky a dokladu o platbe: do 16. septembra 2023
  • Písomná časť: 19., 20. októbra 2023 
  • Ústna časť: od 10. novembra  2023

Jarný termín

Základná ŠJS (úroveň B2) a všeobecná ŠJS (úroveň C1 – C2)

  • Podanie prihlášky a dokladu o platbe: do 31. marca 2024
  • Písomná časť: 25. – 26. apríla 2024  
  • Ústna časť: od 5. júna – 7. júna 2024

Podrobnejšie informácie k štátnym jazykovým skúškam:

O úspešne vykonanej štátnej jazykovej skúške vydáva jazyková škola vysvedčenie.