Štúdium v jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Štátna jazyková  skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky.Štátnou jazykovou skúškou ...
24.08. - 11.09.2023 2. kolo zápisu do kurzov 4.09.2023 Začiatok šk. roku 2023/2024 8.09.2023 Začiatok vyučovania podľa rozvrhu 7.09. - 14.09.2023 Konsolidácia kurzov (prestupy, dodatočné zápisy) do 16.09.2023 Prihláška na jesenný termín štátnych jazykových skúšok 19.10.-20.10.2023 Písomná časť štátnej skúšky (jesenný termín) 10.11.2023 Termín konania ústnej časti ...
Vnútorný poriadok Jazykovej školy v Poprade vychádza zo Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a Vyhlášky  o jazykových školách č. 321/2008. Poslucháči sú s vnútorným poriadkom oboznámení na začiatku školského roka  na ...
JAZYKOVÁ ŠKOLA (ŠTÁTNA) POPRAD, Ul Mnoheľova 828 v Poprade, škola s oprávnením MŠVVaŠ vykonávať štátne jazykové skúšky oznamuje všetkým novým záujemcom o vzdelávanie sa v cudzích jazykoch, že v novom školskom roku 2022/2023 otvára: všeobecné kurzy, špeciálne kurzy.   
V jarnom termíne 2020 organizujeme : všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1 SERR) z jazyka anglického a nemeckého, základnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň B2 SERR) z jazyka anglického a nemeckého. Termín doručenia prihlášky: do 31.03.2020 len elektronicky Písomná ...
• 1965 – prvé rokovania riaditeľstva Domu kultúry a vzdelania v Poprade s odborom školstva na KNV /Krajskom národnom výbore/ v Košiciach o založení Jazykovej školy v Poprade • august 1965 – zriadenie prvých kurzov v Poprade ako pobočky Jazykovej ...
Jazyková škola v Poprade ponúka žiakom ZŠ, SŠ, študentom VŠ ako aj dospelým v rámci celoživotného vzdelávania možnosť získať alebo si doplniť jazykové vzdelanie na jazykových úrovniach A1  až C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca ...
Výška školného a zápisného v školskom roku 2019/2020 Žiaci a študenti do 25 rokov, poberatelia starobného dôchodku Druh kurzu Školné Zápisné 1. platba do 21.6.2019 2. platba do 31.1.2020 na šk. rok 2019/2020 (zápisné na celý rok a školné na 1. polrok) (školné ...