Štúdium v jazykovej škole je možné ukončiť štátnou jazykovou skúškou. Štátna jazyková  skúška sa vykonáva podľa vyhlášky MŠ SR č. 321/2008 Z.z. o jazykovej škole a skúšobného poriadku, ktorý je súčasťou tejto vyhlášky.Štátnou jazykovou skúškou ...
Vnútorný poriadok Jazykovej školy v Poprade vychádza zo Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a Vyhlášky  o jazykových školách č. 321/2008. Poslucháči sú s vnútorným poriadkom oboznámení na začiatku školského roka  na ...
24.08. - 11.09.2023 2. kolo zápisu do kurzov 4.09.2023 Začiatok šk. roku 2023/2024 8.09.2023 Začiatok vyučovania podľa rozvrhu 7.09. - 14.09.2023 Konsolidácia kurzov (prestupy, dodatočné zápisy) do 16.09.2023 Prihláška na jesenný termín štátnych jazykových skúšok 13.10.2023 Predbežný termín písomnej časti štátnej skúšky (jesenný termín) 10.11.2023 Predbežný termín ...
JAZYKOVÁ ŠKOLA (ŠTÁTNA) POPRAD, Ul Mnoheľova 828 v Poprade, škola s oprávnením MŠVVaŠ vykonávať štátne jazykové skúšky oznamuje všetkým novým záujemcom o vzdelávanie sa v cudzích jazykoch, že v novom školskom roku 2022/2023 otvára: všeobecné kurzy, špeciálne kurzy.   
V jarnom termíne 2020 organizujeme : všeobecnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň C1 SERR) z jazyka anglického a nemeckého, základnú štátnu jazykovú skúšku (úroveň B2 SERR) z jazyka anglického a nemeckého. Termín doručenia prihlášky: do 31.03.2020 len elektronicky Písomná ...
• 1965 – prvé rokovania riaditeľstva Domu kultúry a vzdelania v Poprade s odborom školstva na KNV /Krajskom národnom výbore/ v Košiciach o založení Jazykovej školy v Poprade • august 1965 – zriadenie prvých kurzov v Poprade ako pobočky Jazykovej ...
Jazyková škola v Poprade ponúka žiakom ZŠ, SŠ, študentom VŠ ako aj dospelým v rámci celoživotného vzdelávania možnosť získať alebo si doplniť jazykové vzdelanie na jazykových úrovniach A1  až C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca ...
Výška školného a zápisného v školskom roku 2019/2020 Žiaci a študenti do 25 rokov, poberatelia starobného dôchodku Druh kurzu Školné Zápisné 1. platba do 21.6.2019 2. platba do 31.1.2020 na šk. rok 2019/2020 (zápisné na celý rok a školné na 1. polrok) (školné ...