Podporte nás

Vážení priatelia cudzích jazykov, pomôžte nám skvalitniť cudzojazyčné  vzdelávanie v Jazykovej škole v Poprade poskytnutím 2% z dane!

Zákon Vám umožňuje poskytnúť 2% zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii ako je aj naše občianske združenie – „Cudzí jazyk – brána do sveta“. Tento dar Vás nič nestojí, pretože Vy len rozhodnete, kto bude prijímateľom 2 %  z daní, ktoré ste už odviedli štátu.

Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v oblasti cudzojazyčného vzdelávania Vás a Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • na podporu materiálno-technického rozvoja školy a  vylepšovanie podmienok školy pre tvorbu doplnkových učebných materiálov pre poslucháčov JŠ,
 • podporu poslucháčov poberajúcich dávky v hmotnej núdzi nákupom učebníc pre nich,
 • podporu JŠ pri motivácií poslucháčov k učeniu sa cudzích jazykov organizovaním súťaží (napr. o najlepšiu esej, preklad, prezentáciu, projekt a pod.),
 • podporu JŠ pri príprave a realizácií propagačných a marketingových aktivít,
 • organizáciu aktivít mimo priamej vzdelávacej činnosti v škole, ktoré prispejú k uvedomeniu si  významu ovládania cudzích jazykov,
 • spoluprácu s podobne zameranými organizáciami v oblasti jazykového vzdelávania v regióne a s organizáciami, ktoré podporujú prezentáciu kultúry krajín, ktorých jazyk sa na JŠ v Poprade vyučuje,
 • organizáciu seminárov a prednášok za účelom poznávania   nových trendov a metód vo vyučovaní cudzích jazykov,
 • podporu  samovzdelávacích aktivít zamestnancov školy.

Ak sa rozhodnete poskytnúť nám 2% zo svojich daní z príjmu za rok 2018, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 • Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ
 • Ak ste zamestnanec a podávate si daňové priznanie sami
 • Ak ste právnická osoba

Ak ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ

 1. Do 15. 02. 2019 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane (PDF tu).
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane (PDF tu), v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi – našom Občianskom združení.
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2019 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
 6. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
 • Obchodné meno alebo názov: „Cudzí jazyk-brána do sveta“
 • Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Poprad, 058 46, Mnoheľova 828/23
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Identifikačné číslo(IČO/SID): 42384117

Poznámky:

Tlačivá sa podávajú výlučne na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Číslo nášho  účtu nepotrebujete, ani ho nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
IČO prijímateľa sa do kolóniek vypisuje zľava. Naše OZ  nemá SID, kolónky na SID nechajte prázdne.

Ak ste zamestnanec a podávate si daňové priznanie sami

 1. Riadne vyplňte svoje daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

 • Obchodné meno alebo názov: „Cudzí jazyk – brána do sveta“
 • Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Poprad, 058 46, Mnoheľova 828/23
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Identifikačné číslo (IČO/SID): 42384117

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. marca 2019) na daňový úrad podľa Vášho bydliska a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Ak ste právnická osoba

 1. Riadne vyplňte svoje daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 €).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
 • Obchodné meno alebo názov: „Cudzí jazyk – brána do sveta“
 • Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Poprad, 058 46, Mnoheľova 828/23
 • Právna forma: Občianske združenie
 • Identifikačné číslo (IČO/SID): 42384117

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.