• 1965 – prvé rokovania riaditeľstva Domu kultúry a vzdelania v Poprade s odborom školstva na KNV /Krajskom národnom výbore/ v Košiciach o založení Jazykovej školy v Poprade

• august 1965 – zriadenie prvých kurzov v Poprade ako pobočky Jazykovej školy v Prešove a jej pričlenenie k Strednej ekonomickej škole v Poprade /dnešná Obchodná akadémia/

• 1966 – vznik samostatnej Jazykovej školy v Poprade, ktorá sídlila v budove Strednej ekonomickej školy v Poprade

• 1968 / 1969 – školský rok, keď sa na štátne jazykové skúšky pripravovali prví kandidáti, štátne jazykové skúšky organizované po prvý krát na Jazykovej škole v Poprade

• 1972 – zakúpenie a rekonštrukcia malej obytnej budovy na Leninovom nábreží č. 1 /na mieste, kde dnes stojí budova Mestského úradu/ pre potreby strednej ekonomickej školy pre pracujúcich a pre jazykovú školu

• september 1973 – začiatok vyučovania v zrekonštruovanej budove

• 1980 – asanácia budovy jazykovej školy pre výstavbu modernej budovy dnešného

Mestského úradu

• 1981 – pričlenenie jazykovej školy k novozaloženému gymnáziu v budove bývalej ZDŠ na Zápotockého ulici v Poprade, dnešná Ulica Dominika Tatarku

• september 1981 – otvorenie kurzov nemčiny v elokovanom pracovisku v Kežmarku v budove vtedajšej Strednej školy spoločného stravovania /dnešná Hotelová akadémia/ 1966 2016

• 1990 – enormný nárast záujemcov o štúdium cudzieho jazyka /hlavne angličtiny/ v jazykovej škole

• september 1990 – otvorenie kurzov angličtiny v elokovanom pracovisku v Kežmarku, sťahovanie elokovaného pracoviska do budovy dnešnej ZŠ na Ul. Dr. Fischera

 • 2004 – Štátna jazyková škola v Poprade ako samostatný právny subjekt a jej odčlenenie od Gymnázia na Ul. D. Tatarku, vyučovanie však prebieha naďalej v budove Gymnázia

• september 2010 – otvorenie elokovaného pracoviska jazykovej školy v budove Spojenej školy na Ul. Letnej v Poprade

• september 2015 – presťahovanie elokovaného pracoviska v Kežmarku  z budovy dnešnej ZŠ na Ul. Dr. Fischera do budovy Hotelovej akadémie

• júl, august 2018 – presťahovanie sídla Jazykovej školy v Poprade z budovy na Ul. Dominika Tatarku do budovy Strednej priemyselnej školy techniky a dizajnu, Mnoheľova 828, 058 46 Poprad.