Vyhlásenie voľného pracovného miesta : Učiteľ/ka anglického jazyka a literatúry

V súlade so zákonom č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov riaditeľka školy informuje o voľných pracovných  miestach.

Riaditeľka Jazykovej školy, Mnoheľova 828, 058 46 Poprad, prijme do pracovného pomeru

 • učiteľku/učiteľa anglického jazyka a literatúry

Pracovné podmienky

 • pracovný pomer na dobu určitú do 31.8.2025 s perspektívou zmeny na pracovný pomer na dobu neurčitú – plný úväzok – 22 vyuč. hodín týždenne. Začiatok trvania pracovného pomeru na dobu určitú – 9.2024.

Požadovaná kvalifikácia

Požadovaná kvalifikácia v zmysle zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 173/2023 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických a odborných zamestnancov

 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa príslušného odboru

Ďalšie požiadavky

 • schopnosť pracovať s rôznymi vekovými kategóriami (žiaci ZŠ, SŠ a dospelí),
 • možnosť pracovať v popoludňajších hodinách,
 • zanietenosť pre prácu učiteľa cudzieho jazyka,
 • znalosť práce s PC,
 • komunikatívnosť,
 • tvorivosť a dynamickosť,
 • flexibilita,
 • kombinácia ANJ s iným CJ je vítaná.

Forma odmeňovania

V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Požadované doklady

 • žiadosť o prijatie do pracovného pomeru s telefónnym kontaktom a emailovým kontaktom,
 • profesijný životopis v štruktúrovanom formáte s presným popisom praxe,
 • doklady o vzdelaní a príp. praxi,
 • potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti vo vzťahu k výkonu činnosti – platí len pre prijatých uchádzačov,
 • súhlas uchádzača so spracúvaním osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín podania žiadosti

Žiadosť s potrebnými dokladmi posielajte emailom v termíne do 23.6.2024.

Kontakt

Vybraní uchádzači budú pozvaní telefonicky na osobný pohovor.