Vnútorný poriadok Jazykovej školy v Poprade vychádza zo Zákona č.245/2008 o výchove a vzdelávaní (Školský zákon) a Vyhlášky  o jazykových školách č. 321/2008. Poslucháči sú s vnútorným poriadkom oboznámení na začiatku školského roka  na úvodnej hodine.

Vnútorný poriadok školy je sprístupnený aj pre zákonných zástupcov poslucháčov do 18 rokov na tabuli jazykovej školy vo vestibule školy a na internetovej stránke školy, viď TU.

 

V Poprade dňa 4. septembra 2023                                                             Ing. Renáta Lavková, riaditeľka školy