Etický kódex pedagogických zamestnancov Jazykovej školy v Poprade

 

                                 Preambula

Etický kódex pedagogických zamestnancov Jazykovej školy v Poprade (ďalej len „etický kódex“) sa vzťahuje na pedagogického zamestnanca zaradeného

 • do kategórie pedagogického zamestnanca učiteľ jazykovej školy a zahraničný lektor (ďalej len „pedagogický zamestnanec“).

Výkon pracovnej činnosti podľa § 6 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „pracovná činnosť“) má nespochybniteľný etický rozmer v podobe ochrany najvyšších ľudských hodnôt, dôstojnosti človeka a slobody na ceste za vzdelaním v duchu demokratických a kultúrnych princípov zakotvených v Ústave Slovenskej republiky a právnom poriadku Slovenskej republiky.

Každý pedagogický zamestnanec má byť morálnou a odbornou autoritou, ale aj pomocníkom a sprievodcom poslucháčov jazykovej školy (ďalej len „poslucháč“) pri ich vzdelávaní v cudzom jazyku, ale aj pri optimalizácii osobnostného vývinu. Morálne kvality pedagogického zamestnanca a schopnosť riešiť etické problémy predstavujú jeden z kľúčových atribútov úspešného výkonu pracovnej činnosti. Zmyslom etického kódexu je podporovať pozitívnu pracovnú motiváciu pedagogického zamestnanca vychovávať a vzdelávať poslucháčov ako osobnosti, ktoré si nielen nájdu uplatnenie na trhu práce, ale budú aj morálne vyspelými bytosťami s etickými normami a hodnotami, s ktorými sú vnútorne stotožnení.

Etický kódex zaväzuje každého pedagogického zamestnanca , aby dbal na dôstojnosť svojho postavenia v škole, komunite a v spoločnosti. Cieľom etického kódexu je poskytnúť základný rámec správania sa pedagogického zamestnanca  a obsahom kódexu sú základné morálne princípy, ktoré by mal pedagogický zamestnanec  dodržiavať vo vzťahu k sebe, ostatným zamestnancom školy, poslucháčom, rodičom alebo iným fyzickým osobám než rodičom, ktorí majú dieťa zverené do osobnej starostlivosti alebo do pestúnskej starostlivosti na základe rozhodnutia súdu (ďalej len „zákonný zástupca“) a k verejnosti. Akceptovanie etického kódexu pedagogickým zamestnancom znamená prijatie osobného morálneho záväzku pri výkone svojej pracovnej činnosti.

 I. Poslanie a morálka pedagogického zamestnanca

 • Poslaním pedagogického zamestnanca je vychovávať, vzdelávať, podieľať sa na formovaní osobnostných kvalít poslucháčov, učiť ich dôvere a úcte k človeku, schopnosti vážiť si slobodu, prijímať zodpovednosť a byť spravodlivým. Svojím konaním, správaním a odbornou činnosťou prispieva ku kultúre medziľudských vzťahov, k podpore morálnych spoločenských hodnôt a tradícií.
 • Morálnou povinnosťou pedagogického zamestnanca je v súlade s rešpektovaním názorovej plurality, demokracie a spoločenskej prospešnosti kriticky hodnotiť a eliminovať akékoľvek diskriminačné praktiky.
 • Pedagogický zamestnanec si je vedomý svojej spoločenskej zodpovednosti a dôležitosti výkonu pracovnej činnosti. Uvedomuje si, že procesy výchovy a vzdelávania sa prejavujú vo vzdelanostnej a morálnej úrovni poslucháčov a výrazne ovplyvňujú aj budúcnosť celej spoločnosti.
 • Pedagogický zamestnanec sa správa v súlade s právnymi predpismi a ďalšími predpismi súvisiacimi s výkonom jeho pracovnej činnosti. Aktívne sa podieľa na kultivovaní a skvalitňovaní verejného života.

II. Vzťah pedagogického zamestnanca k sebe samému a k výkonu pracovnej činnosti

Pedagogický zamestnanec:

 • na základe sebapoznania, etického zmýšľania a konania rozvíja svoju osobnú identitu a morálnu integritu, čo je predpokladom jeho plnohodnotnej profesijnej realizácie a tým sa stáva vzorom pre poslucháčov jazykovej školy a spoločnosť,
 • disponuje pri výkone pracovnej činnosti slobodou voľby, ale zároveň aj zodpovednosťou v zmysle etického pôsobenia,
 • spája svoju profesionalitu so stotožnením sa s vykonávanou pracovnou činnosťou a prejavovaním úsilia byť morálnou a odbornou autoritou,
 • z hľadiska celoživotného vzdelávania kultivuje svoju osobnosť a vie správnym spôsobom odovzdávať vedomosti a zručnosti vo výchovno-vzdelávacom procese,
 • usiluje sa o kolegialitu v pracovnom prostredí a podieľa sa na utváraní spolupracujúceho spoločenstva,
 • je pri výkone pracovnej činnosti nositeľom ľudskosti, empatie, kompetentnosti a v hodnotiacom prístupe je objektívny a spravodlivý; v sociálnych a profesijných vzťahoch je otvorený a úprimný; pri osobných stretnutiach dodržiava princípy etickej komunikácie.

III. Vzťah pedagogického zamestnanca k poslucháčom a zákonným zástupcom

Pedagogický zamestnanec:

 • rešpektuje rovnako všetkých poslucháčov, ich zákonných zástupcov , bez ohľadu na ich pohlavie, náboženské vyznanie alebo vieru, rasu, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, zdravotné postihnutie, vek, sexuálnu orientáciu, manželský stav a rodinný stav, farbu pleti, jazyk, politické alebo iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, majetok, rod alebo iné postavenie alebo bez ohľadu na to, či ide o oznamovateľa kriminality alebo inej protispoločenskej činnosti,
 • dbá o dobro poslucháčov, kladie dôraz na starostlivosť o ich duševné zdravie a fyzické zdravie, sociálne spôsobilosti a morálne schopnosti,
 • rešpektuje osobitosť každého poslucháča a prihliada na jeho špecifické výchovno-vzdelávacie potreby,
 • vykonáva pracovnú činnosť kompetentne, zodpovedne, zdvorilo, trpezlivo, primerane veku poslucháčov a v súlade s právnymi predpismi a vnútornými predpismi súvisiacimi s výkonom jeho pracovnej činnosti; spoluvytvára na pracovisku pokojné prostredie a tvorivú atmosféru, v ktorej sa poslucháči budú cítiť bezpečne a budú sa radi vzdelávať,
 • pomáha poslucháčom zaujať etické postoje, vedie ich ku kritickému mysleniu, ktoré vychádza z rešpektovania ľudskej dôstojnosti, formuje ich svedomie a vedie ich k správnemu a zodpovednému prežívaniu slobody a zodpovednosti za svoje skutky,
 • pri výkone pracovnej činnosti aktívne chráni poslucháčov pred všetkými formami sociálno-patologických javov, ktoré narúšajú sebaúctu poslucháča a integritu jeho osobnosti,
 • spolupracuje so zákonnými zástupcami a pravdivo ich informuje o dosiahnutých výchovno-vzdelávacích výsledkoch poslucháčov a ich vývine; usiluje sa vzbudiť ich záujem o prácu a smerovanie školy v snahe zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre každého poslucháča,
 • citlivo vníma kultúrno-výchovné pozadie rodinného prostredia každého poslucháča, hodnotovú orientáciu a vzdelanie zákonných zástupcov, životný štýl rodiny tak, aby komunikácia medzi rodinou a školou viedla k vytváraniu pozitívnych postojov poslucháča k sebe samému, vzdelaniu, práci a k životu.

IV.  Vzťah pedagogického zamestnanca k sebe samému, ku kolegom, k poslucháčom, ku škole a k verejnosti

Pedagogický zamestnanec:

 • akceptuje potrebu tímovej práce vo výchove a vzdelávaní ako prirodzený rámec svojho profesionálneho pôsobenia,
 • pri napĺňaní svojich cieľov dbá na stratégie a zámery školy,
 • vzniknutých problémoch otvorene komunikuje, aktívne hľadá riešenia a neprenáša zodpovednosť za svoje zlyhanie na ostatných kolegov alebo na zamestnávateľa,
 • rešpektuje psychickú autonómiu a fyzickú autonómiu a jedinečnosť svojich kolegov pri výkone pracovnej činnosti,
 • aplikuje svoje kompetencie v rámci základných etických princípov, pravidiel v oblasti vzťahov s rodinami poslucháčov, vedúcimi pedagogickými zamestnancami , kontrolnými orgánmi,
 • zaujíma sa o dianie v škole a aktívne sa podieľa na činnostiach v rámci realizácie výchovy a vzdelávania a chodu školy,
 • dokáže svoje pracovné postupy objasniť, zdôvodniť a niesť za ne zodpovednosť,
 • chráni česť, dôstojnosť a súkromie seba samého, kolegov, poslucháčov, zákonných zástupcov; obozretne nakladá s dôvernými informáciami; nepoužije ich neoprávnene, v neprospech alebo na znevýhodnenie človeka či organizácie, ktorej sa priamo alebo nepriamo týkajú,
 • svoje postavenie nevyužíva na manipuláciu a na osobný prospech,
 • odmieta všetky formy diskriminácie alebo správania, ktoré by spôsobilo ujmu druhým,
 • si je vedomý toho, že neetické správanie je neprijateľné nielen u neho samého, ale aj u jeho kolegov; také konanie neignoruje, netoleruje a zákonnými prostriedkami podniká aktívne kroky k jeho náprave,
 • vníma proces začleňovania poslucháčov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do bežného života ako integrálnu súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu, pri tom spolupracuje a komunikuje s príslušnými organizáciami,
 • aktívne, profesionálne a empaticky vstupuje do procesov tvorby klímy v škole tak, aby sa etablovala ako otvorený a bezpečný priestor vrátane komunikácie s mimoškolskými organizáciami, ako aj s verejnosťou.