Primárne jazykové vzdelanie

  • Základný kurz: 1., 2. 3 ročník cudzieho jazyka  (420 hodín) úroveň A1 – A2 podľa  SERR

Nižšie sekundárne jazykové vzdelanie

  • Stredný kurz: 1.  a  2. ročník cudzieho jazyka   (280 hodín)    úroveň B1 – B2.1 podľa SERR

Vyššie sekundárne jazykové vzdelanie

  • Vyšší kurz: 1.  a 2. ročník cudzieho jazyka (280 hodín) úroveň B2.2 – C1.1 podľa SERR

Postsekundárne jazykové vzdelanie

  • Prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku  z cudzieho jazyka (140 hodín)  úroveň C1.2 podľa SERR
  • Prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku   (140 hodín)  úroveň B2 podľa SERR (cca. úroveň 1. ročníka vyššieho kurzu so zameraním aj na základné reálie a literatúru)

O úspešnom ukončení každého stupňa jazyková škola vydá osvedčenie o absolvovaní časti vzdelávacieho programu, t.j. po 2. resp.3. ročníku základného, stredného a vyššieho kurzu.  O úspešne vykonanej štátnej jazykovej skúške jazyková škola vydáva vysvedčenie.