Jazyková škola v Poprade ponúka žiakom ZŠ, SŠ, študentom VŠ ako aj dospelým v rámci celoživotného vzdelávania možnosť získať alebo si doplniť jazykové vzdelanie na jazykových úrovniach A1  až C1 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky /SERR/. Vzdelávanie v cudzích jazykoch sa uskutočňuje  podľa štátneho vzdelávacieho programu pre primárne, sekundárne a postsekundárne jazykové vzdelávanie. Po úspešnom ukončení príslušného stupňa jazykového vzdelávania  škola vydáva osvedčenie o stupni zvládnutia cudzieho jazyka.

Organizačnou formou štúdia v jazykovej škole je kurz. V škole je možné navštevovať kurzy pre  jazyk anglický, nemecký, francúzsky, španielsky, ruský, taliansky a slovenský ako cudzí jazyk resp. ďalší cudzí jazyk podľa potrieb a záujmu obyvateľov regiónu.

Na škole je možné sa pripraviť na  štátne jazykové skúšky  pre úroveň B2 alebo  C1 SERR. Škola má oprávnenie MŠVV a Š vykonávať štátne jazykové skúšky.

Sídlo jazykovej školy:
Budova Strednej priemyselnej školy techniky a dizajnu,
Mnoheľova ul. 828/23, Poprad

/do roku 2018 budova Gymnázia na Ul. D. Tatarku v Poprade/

Elokované pracoviská jazykovej školy:

  • Poprad – budova Spojenej školy, Letná ul. 3453/34
  • Kežmarok – budova Hotelovej akadémie Otta Brucknera, MUDr. Alexandra 29

Zriaďovateľom Jazykovej školy v Poprade je Prešovský samosprávny kraj.