Vyučovanie  prebieha v pondelok až piatok v týchto vyučovacích časoch:

 • od 14.40 do 16.10 – hlavne kurzy žiakov ZŠ
 • od 16.20 do 17.50 – kurzy žiakov ZŠ, SŠ a dospelých
 • od 18.00 do 19.30 – hlavne kurzy žiakov SŠ hlavne vyšších ročníkov jazykovej školy a dospelých

Začiatok vyučovania

Vyučovanie  začína podľa platného rozvrhu v prvý týždeň školského roku. Rozvrh hodín je oznámený  spravidla v posledný augustový týždeň na webovom sídle školy.

Informácie týkajúce sa štúdia a učebníc sa dozvedia poslucháči na prvom vyučovaní od svojho vyučujúceho.

Organizácia školského roku

Školský rok sa riadi harmonogramom. V čase riadnych školských prázdnin, v čase štátnych sviatkov, v prípade núdzových a poruchových situácií a posledný júnový týždeň sa nevyučuje.

V prípade, že zapísaný poslucháč nemôže nastúpiť do kurzu hneď od začiatku školského roka, škola mu rezervuje miesto do konca septembra. Ak do začiatku školského roka písomne alebo osobne neoznámi, že nastúpi až neskôr, jeho miesto bude poskytnuté ďalšiemu záujemcovi.

Zápisom do kurzu sa poslucháč zaväzuje na riadnu dochádzku. V prípade sporadickej alebo oneskorenej dochádzky hrozí, že poslucháč nezvládne predpísané učivo a stratí možnosť postúpiť do vyššieho ročníka. V prípade neprítomnosti na vyučovaní si musí poslucháč prebrať zameškanú látku sám.

Pri absencii žiakov ZŠ a SŠ do 18 rokov  požadujeme ospravedlnenie od rodičov.

Podmienkou pre postup do vyššieho ročníka je nielen zvládnutie postupového testu, ale aj najmenej 70 % dochádzka.

Prerušenie štúdia

Pri dlhšej odôvodnenej neprítomnosti na vyučovaní zo zdravotných dôvodov môže poslucháč podať žiadosť o prerušenie štúdia. Škola mu prednostne poskytuje možnosť zápisu v nasledujúcom školskom roku. „Nevyčerpané“ školné sa nevracia.

Požiadavky poslucháčov na vyučujúceho alebo riaditeľstvo školy tlmočí dôverník kurzu, ktorého si zvolia poslucháči. Jeho meno je uvedené v triednej knihe.

Potvrdenie o návšteve kurzu

Potvrdenie o návšteve kurzu za aktuálny rok a za uplynulé roky (najviac so spätnou platnosťou 5 rokov) vydáva riaditeľstvo školy. Podkladom pre vydanie potvrdenia  sú záznamy o dochádzke v  triednej  knihe, ktorá musí byť  minimálne 70 %.

Podmienky pre postup do vyššieho ročníka

 • úroveň ovládania jazyka pre príslušný stupeň jazykového vzdelávania /priebežné hodnotenie/,
 • úspešné absolvovanie testov, koncoročných písomných postupových testov minimálne na 70 %,
 • najmenej 70% dochádzka,
 • vyplnená karta poslucháča na nový školský rok s aktualizáciou jeho osobných údajov,
 • zaplatené zápisné a školné na 1. polrok nového školského roku v určenom termíne.

Niektoré kurzy sa  na konci šk. roku rušia a poslucháči v nasledujúcom šk. roku prechádzajú do iných kurzov. Všetci postupujúci poslucháči zo zrušených kurzov sú zaradení do kurzov, ktoré im vyhovujú z časového hľadiska najviac. Ak je dostatok časovo paralelných kurzov, sú zaradení na čas kurzu ako v predchádzajúcom šk. roku.

Z organizačného hľadiska však nie je možné zabezpečiť vždy, aby poslucháči mali ten istý vyučovací čas vyučovania  a toho istého vyučujúceho na celé obdobie ich štúdia.

Zastupovanie, spájanie kurzov

Pri neprítomnosti vyučujúceho je potrebné niekedy kurzy spájať, rozptyľovať, zastupovať resp. nahrádzať vyučovanie, vždy podľa konkrétnych možností v daný deň.

Oznam o zmenách vo vyučovaní v daný deň je zverejnený na:

 • webovej stránke školy,
 • nástennej tabuli JŠ vo vestibule,
 • facebooku školy.