02.09.2019 Otvorenie šk. roku 2019/2020
02.09. – 10.09.2019 2.kolo zápisu do kurzov
04.09.2019 Stretnutie rodičov zapísaných poslucháčov do 0. a 1. ročníka s vedením školy a vyučujúcimi
5.09.2019 Začiatok vyučovania – Mnoheľova a Letná
9.09.2019 Začiatok vyučovania – Kežmarok a Sp. Sobota
9.09. – 14.09.2019 Konsolidácia kurzov /prestupy/, dodatočné zápisy
do 16.09.2019 Prihlášky na ŠJS -jesenný termín
11.10.2019 Písomné ŠJS- jesenný termín
08.11.2019 Ústne ŠJS – jesenný termín
29.11.2019  Riaditeľské voľno
02.12. – 06.12.2019 Predštátnicové písomky v prípravných kurzoch na ŠJS
08.01. – 24.01.2020 Polročné testy, hodnotenie
02.03. – 31.03.2020 Prihlášky na ŠJS – jarný termín
04. a 05. 06.2020 Písomné ŠJS – jarný termín
25.05. – 05.06.2020 Postupové testy – nekonajú sa
01.-10.06.2020 Zápis poslucháčov do kurzov na šk. rok 2020/2021- 1. kolo len do 1. ročníkov JŠ
01.–15.06.2020

Hodnotenie pre získanie osvedčenia o absolvovaní príslušnej úrovne štúdia CJ
na základe výsledkov a dochádzky do 12. 03. 2020 a účasti na dištančnom vzdelávaní od 16. 03. 2020.
26.06.2020 Posledný deň riadneho vyučovania 2019/2020
29.-30.06.2020 Prevzatie osvedčení pred budovou školy v čase podľa dohody s vyučujúcim
30.06. 2020 Ukončenie školského roku 2019/2020
01.-03.07.2020 Ústne ŠJS – jarný termín
TERMÍN PRÁZDNIN  šk.rok 2019/2020
Jesenné 30. október – 31. október 2019
Vianočné 23. december 2019 – 7. január 2020
Polročné 3. február 2020
Jarné 2. marec – 6. marec 2020
Veľkonočné 9. apríl – 14. apríl 2020
Letné 1. júl – 31. august 2020