Spôsobilosť
Ability
Hovorenie
Speaking
Počúvanie
Listening
Čítanie
Reading
Písanie
Writing

A1

Viem sa dohovoriť jednoduchým spôsobom pod podmienkou, že osoba s ktorou hovorím, opakuje slová, hovorí pomalšie a pomáha mi formulovať to, čo sa snažím vyjadriť. Viem formulovať jednoduché otázky a odpovedať na jednoduché otázky, ak sa týkajú bezprostredných potrieb alebo známych tém. Ak ľudia rozprávajú pomaly a jasne, rozumiem bežné slová a základné frázy ako aj jednoduché pokyny. Rozumiem známym názvom, slovám a jednoduchým vetám, napr. na oznamoch, plagátoch alebo v katalógoch. Viem napísať krátku, jednoduchú pohľadnicu, napr. pozdrav z dovolenky. Vo formulároch napr. pri registrácii v hoteli viem vyplniť svoje meno, adresu národnosť atď.

A2

Viem sa dohovoriť v jednoduchých bežných situáciách, v ktorých ide o jednoduchú a priamu výmenu informácií a o známe témy a činností. Dokážem viesť veľmi krátky kontaktný rozhovor, ale sotva rozumiem dosť na to, aby som dokázal v konverzácii pokračovať. Rozumiem jednotlivým vetám a často používaným slovám, ak ide o jednoduché informácie týkajúce sa osoby, rodiny, nákupov, práce, blízkeho okolia. Rozumiem podstatu krátkych, jasných a jednoduchých hlásení. Rozumiem krátkym, jednoduchým textom (ako sú inzeráty, prospekty, jedálne lístky, rozvrhy). Viem v nich nájsť onkrétne, očakávané informácie a rozumiem krátkym jednoduchým sobným listom. Viem zapísať krátke a jednoduché poznámky a odkazy. Viem napísať jednoduchý osobný list, napríklad poďakovať niekomu za niečo.

B1

Zvládnem väčšinu situácií, s ktorými sa stretnem pri cestovaní v krajine, v ktorej sa hovorí daným jazykom. Bez prípravy sa viem zapojiť do rozhovorov na témy, ktoré poznám alebo o ktoré sa zaujímam (napr. rodina, záľuby, práca, cestovanie a bežné udalosti). Rozumiem hlavné body jasne formulovanej štandardnej reči, ak ide o známe veci z oblasti práce, školy, voľného času atď. V niektorých rozhlasových a televíznych reláciách rozumiem hlavným informáciám o aktuálnych udalostiach alebo témach z oblasti mojej profesie alebo mojich záujmov,ak sú podané pomaly a jasne. Rozumiem textom, v ktorých sa vyskytuje často používaný bežný jazyk alebo profesionálny jazyk. Rozumiem opisu udalostí, pocitov a prianí v osobných listoch. Viem napísať jednoduchý súvislý text na témy, ktoré dobre poznám. Viem napísať osobný list, porozprávať v ňom o svojich skúsenostiach a opísať svoje dojmy.

B2

Viem komunikovať plynulo a spontánne, takže sa môžem rozprávať aj osobou, pre ktorú je daný jazyk materinským jazykom, bez zjavných ťažkostí pre jednu alebo druhú stranu. Viem sa aktívne zapojiť do diskusie a svoje názory zdôvodniť i obhájiť. Rozumiem dlhším prednáškam a komplexnej argumentácii za predpokladu, že tému viacmenej poznám. V televízii rozumiem väčšine spravodajských relácií a reportáží. Rozumiem väčšine hraných filmov uvádzaných v štandardnom jazyku. Rozumiem článkom a správam, v ktorých pisatelia vyjadrujú určité postoje alebo názory. Rozumiem súčasnej literárnej próze. Viem písať jasné, podrobné texty na rozmanité témy z oblasti mojich záujmov. Vo svojej kompozícii alebo správe viem reprodukovať informácie alebo rozviesť myšlienkové pochody a pritom zvážiť argumenty za a proti. Viem písať súkromné a formálne listy a zdôrazniť dôležité skutočnosti.

C1

Viem sa vyjadrovať plynulo a spontánne bez toho, aby som nejako viditeľne hľadal výrazy. V spoločenskom a profesionálnom živote alebo pri štúdiu viem jazyk používať flexibilne a efektívne. Svoje myšlienky a názory viem presne formulovať a obratne sa zapojiť do diskusie s inými rečníkmi. Rozumiem dlhším prejavom a rozhovorom aj vtedy, keď nemajú jasnú štruktúru, a keď sú súvislosti iba zahrnuté a nie podané explicitne. Bez väčších ťažkostí rozumiem televíznym reláciám a hraným filmom. Rozumiem dlhším komplexným, faktografickým a literárnym textom, vnímam ich štylistické rozdiely. Rozumiem špecializovaným článkom a dlhším technickým návodom, aj keď nepatria do oblasti mojej špecializácie. Viem sa jasne písomne vyjadriť a podrobne predstaviť svoje názory. V listoch, kompozíciách alebo správach viem písať o komplexných veciach a adekvátne vyzdvihnúť aspekty, ktoré pokladám za dôležité. V písomnom prejave zachovávam štýl primeraný adresátovi.

C2

Viem sa bez ťažkostí zapojiť do akýchkoľvek rozhovorov a diskusií a dobre poznám idiomatické a hovorové výrazy. Viem hovoriť plynulo a presne vyjadriť aj jemnejšie významové odtiene. Ak aj mám ťažkosti, sotva kto to si to všimne, pretože reformulovaním myšlienky dokážem hladko pokračovať. Bez akýchkoľvek ťažkostí rozumiem „živému“ alebo vysielanému ústnemu prejavu, aj keď hovorí cudzinec, pravda, pod podmienkou, že mám určitý čas na to, aby som si zvykol na osobitý prízvuk. Bez ťažkostí rozumiem všetkým písaným textovým druhom vrátane abstraktných, štrukturálne alebo lingvisticky komplexných textov, ako sú napríklad príručky, špecializované články a literárne diela. Viem písať jasne, plynulo a štylisticky primerane danému účelu. Viem skoncipovať náročné listy, dlhšie správy alebo články na komplexné otázky, ktoré majú jasnú štruktúru a čitateľa vedú tak, že zachytí hlavné body. Viem podať písomné zhrnutie vecných textov a literárnych diel.