Priebeh a hodnotenie štátnych jazykov

Štátnu jazykovú skúšku tvorí písomná časť a ústna časť. Témy písomnej časti a ústnej časti štátnych jazykových skúšok určuje predseda komisie pre štátne jazykové skúšky v súlade so skúšobným poriadkom. Obsah a rozsah písomnej časti a ústnej časti skúšky určuje skúšobný poriadok.*

Písomnou časťou štátnej jazykovej skúšky sa preveruje:

 1. porozumenie vypočutého cudzojazyčného textu, formou počúvania s porozumením a s riešením zadaných úloh,
 2. porozumenie čítaného náročnejšieho cudzojazyčného textu a riešenie k nemu zadaných úloh,
 3. schopnosť používať vybrané náročnejšie gramatické a lexikálne štruktúry v cudzom jazyku – formou prekladu slovenského textu do cudzieho jazyka,
 4. schopnosť napísať súvislý jazykový prejav v cudzom jazyku na určenú tému.

Na vypracovanie písomnej časti sa určuje čas štyri hodiny. Pri spracovaní častí 3 a 4 sa môže používať slovník.

Písomná časť štátnej jazykovej skúšky a ústna časť štátnej jazykovej skúšky sa hodnotí každá samostatne stupňami prospechu:

stupeň 1 – výborný,
stupeň 2 – veľmi dobrý,
stupeň 3 – dobrý,
stupeň 4 – nevyhovel.

Rovnakými stupňami prospechu sa hodnotia jednotlivé zložky písomnej časti a ústnej časti skúšky. Uchádzač, ktorý nevyhovel v písomnej časti štátnej jazykovej skúšky, nemôže vykonať ústnu časť štátnej jazykovej skúšky.

Ústnou časťou skúšky sa preveruje

 1. schopnosť pohotovo reagovať v cudzom jazyku v bežných životných situáciách (opis a interpretácia  obrazového materiálu, diskusia na konverzačnú tému),
 2. preukázanie požadovaných vedomostí z oblastí reálií krajiny alebo krajín cieľového jazyka (geografia, história, súčasnosť, literatúra príslušnej jazykovej oblasti v rozsahu syláb pre ZŠJS a VŠJS)
 3. schopnosť súvislého referovania o jednom z uvedených prečítaných literárnych diel na prihláške uchádzača na ŠJS.

Celkový prospech v štátnej jazykovej skúške, ktorý uchádzač môže dosiahnuť sa určí podľa výsledkov písomnej časti a ústnej časti štátnej jazykovej skúšky a hodnotí sa stupňami:

 • prospel s vyznamenaním,
 • prospel veľmi dobre,
 • prospel,
 • neprospel.