Japonský jazyk

Osnovy pre základný kurz

Osnovy pre základný kurz

(1. a 2. ročník)

Fonetika a abeceda

 • Japonská abeceda Hiragana a Katakana  – plynulé písanie a čítanie
 • Japonská diakritika a písanie v stĺpcoch, princípy vzniku idiomatického písma Kanji
 • Pravidlá písania znakov, radikály a poradie ťahov  100 najviac používaných znakov( kanjis)

Gramatika

 • Sloveso byť – desu
 • Tvorba opytovacích viet
 • Privlastňovací pád, particula “no” – の
 • Ukazovacie zámená,  vzťažné zámeno ktorý – これ それ あれ どれ
 • Ukazovacie zámeno+ podstatné meno – この その あの どの
 • Príslovky miesta – ここ そこ あそこ どこ
 • Privlastňovacie zámená – だれの
 • Partikula “mo” – も
 • Tvorba záporných viet
 • – ne, -yo
 • Časovanie slovies
 • Typy slovies, prítomný čas
 • Partikuly:  wo, ni, e, de
 • Vyjadrenie času
 • Shall we…?
 • Slovosled vo vete
 • Frekvenčné príslovky
 • Partikula particle wa – は
 • Je, existuje  arimasu / imasu – あります います
 • Minulý čas slovesa “desu” (byť)
 • Minulý čas slovies
 • Partikula  mo – も , vyjadrenie tiež, aj
 • Vyjadrenie množstva 
 • A – と
 • Prídavné mená
 • Sloveso mať rád,nemať rád
 • Slovesná forma mašó – poďme!
 • Číslovky, počítanie
 • Te-form slovesá
 • Prosím – tekudasai てください
 • Smiem?  – temoiidesu てもいいです
 • Nemôžeš….. – vyjadrenie zákazu – tewaikemasen てはいけません
 • Opis dvoch činností
 • Vyjadrenie príčiny – kara から
 • Mám…..? vyjadrenie ponuky pomôcť  – mashoka ましょうか
 • Prítomný priebehový čas – teiru ている
 • Opis osoby
 • Spájanie viet
 • Neformálna forma komunikácie
 • Vyjadrenie názoru – myslím si
 • Nepriama reč – povedala, že
 • Rozkazovací spôsob – záporný

Okruhy slovnej zásoby

 • Rodina a spoločnosť – Osobné údaje, Rodina – vzťahy v rodine, Národnosť/Štátna príslušnosť, Tlačivá dokumenty
 • Domov a bývanie- Môj dom/byt, Zariadenie, Domov a jeho okolie, Bývanie v meste a na dedine
 • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie – Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, Charakterové vlastnosti človeka
 • Stravovanie – Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie, Nápoje, Cestoviny a múčne výrobky, Mliečne výrobky
 • Voľný čas a záľuby- Záľuby, Knihy a čítanie, Rozhlas a televízia, Internet
 • Doprava a cestovanie- Dopravné prostriedky, osobná doprava, príprava na cestu a cestovanie
 • Vzdelávanie a práca – Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti a profesie
 • Človek a príroda – Zvieratá/rastliny, Počasie, Životné prostredie
 • Multikultúrna spoločnosť – Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Cudzojazyčná komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky
 • Obliekanie a móda – Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky
 • Šport – Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne
 • Obchod a služby – Nákupne zariadenia, Pošta a telekomunikácie
 • Krajiny , mestá a miesta –Krajiny, Moja krajina a moje mesto