• Zápis  pre školský rok 2021/2022  sa uskutoční v čase mimoriadnej situácie spôsobenej pandémiou COVID-19 takto:
  1. Zápis nových uchádzačov o  kurzy do 0. resp. 1. ročníka jazykovej školy sa uskutoční v dňoch:

  1. – 10. jún 2020 elektronicky

  Elektronická prihláška bude k dispozícii k začiatku zápisu  1. júna 2021 od 7. 00

  Uchádzač resp. jeho zákonný zástupca

  • vyplní formulár prihlášky, kde uvedie aj dátum úhrady za školné a zápisné,
  • vyplnený formulár prihlášky  odošle / kliknúť na políčko ODOSLAŤ/,
  • v prípade, že uchádzač resp. zákonný zástupca nemá možnosť zaslať prihlášku elektronicky,  môže si ju vyzdvihnúť za dodržania všetkých platných epidemiologických opatrení v kancelárii školy v pracovné dni v čase 9.00 – 12.00.

  Kto sa môže zapísať:

  Jazyk anglický

  • len žiaci základnej školy /ZŠ/, ktorí budú v šk. roku 2021/22vo ročníku ZŠ; v jazykovej škole /JŠ/ budú žiakmi tzv. nultého ročníka v rozsahu 2×1 vyučovacej hodiny týždenne; tzv. prípravka; platí  pre pracoviská Poprad – Mnoheľova, Poprad- Letná,
  • len žiaci ZŠ, ktorí budú v šk. roku 2021/22 v ročníku ZŠ; v JŠ budú žiakmi prvého ročníka v rozsahu 2×2 vyučovacie hodiny týždenne; prvý ročník JŠ bez ohľadu na to, že anglicky jazyk sa už učia; platí  pre pracoviská Poprad – Mnoheľova, Poprad- Letná, Kežmarok – Hotelová akadémia /HA/,
  • len dospelí začiatočníci resp. „falošní“ začiatočníci, ktorí nie sú si istí v základoch jazyka; 2×2 vyučovacie hodiny týždenne; platí  pre pracoviská Poprad – Mnoheľova a Kežmarok HA.

            

  Jazyk nemecký

  • len žiaci ZŠ, ktorí budú v šk. roku 2021/22 v – 7. ročníku ZŠ; v JŠ budú žiakmi prvého ročníka v rozsahu 2×2 vyučovacie hodiny týždenne; platí len pre pracovisko Poprad – Mnoheľova,
  • len žiaci ZŠ, ktorí budú v šk. roku 2021/22 v 8. – 9. ročníku ZŠ; len žiaci SŠ a dospelí – začiatočníci; vekovo zmiešaná skupina; v JŠ budú žiakmi prvého ročníka v rozsahu 2×2 vyučovacie hodiny týždenne; platí len pre pracovisko Poprad – Mnoheľova.

  Jazyk francúzsky, španielsky, taliansky, ruský    

  • len začiatočníci – vekovo zmiešané skupiny; v JŠ budú žiakmi prvého ročníka v rozsahu 1×2 vyučovacie hodiny týždenne; platí len pre pracovisko Poprad – Mnoheľova.

   

  Dôležité upozornenie:

  V prípade naplnenia kapacít v skoršom termíne ako 10. júna 2021 si jazyková škola vyhradzuje právo ukončiť zápis aj v skoršom termíne. /prihláška musí byť už zaevidovaná v škole  /. V prípade zaslania prihlášky po prekročení kapacity bude platba vrátená. Odporúčame v čase 8. – 10. júna 2021 ešte pred zaslaním prihlášky  informovať sa telefonicky, či sú ešte voľné miesta.

  Tel. číslo: 052/7897701

   

  1. Zápis uchádzačov do 2. – 6. ročníka kurzov všeobecného jazyka a do prípravných kurzov na štátne jazykové skúšky sa uskutoční v

  1. kole 15. – 22. júna 2021

  2. kole 25. augusta – 3. septembra 2021

  JE TO ZÁPIS Uchádzačov LEN na VOĽNÉ miesta do už existujúcich kurzov 2. – 6. ročníka jazykovej Školy a prípravných kurzov na Štátne jazykové skúšky

  Budú sa zapisovať žiaci ZŠ, ktorí budú v školskom roku 2021/22 minimálne v 6. ročníku ZŠ, žiaci SŠ, študenti VŠ a dospelí

  Spôsob zápisu: elektronicky

  Prihláška bude k dispozícii k začiatku zápisu 15. júna 2021 a 25. augusta 2021 od 7.00

  1. Zápis uchádzačov o špeciálne kurzy sa uskutoční až v 2. kole zápisu

  25. augusta – 3. septembra 2021

  Prihláška bude k dispozícii k začiatku zápisu 25. augusta 2021 od 7.00