Taliansky jazyk

Osnovy pre základný kurz

Jazykové prostriedky

Pre získanie menovaných spôsobilosti a funkcií talianskeho jazyka v základnom kurze sú potrebné tieto jazykové prostriedky:

 • Jednotné a množné číslo mužského a ženského rodu prídavných mien na –o, -a, -e
 • Vypúšťanie člena
 • Podstatné mená na –tà
 • Určitý člen
 • Neurčitý člen v množnom čísle
 • Delivý člen
 • Podstatné mená ženského rodu na
 • Poco/troppo/molto/tanto s podstatnými menami, príslovkami a prídavnými menami
 • Množné číslo prídavných mien
 • Elízia prídavného mena questo
 • Podmetové osobné zámená
 • Opytovacie zámená
 • Ukazovacie zámená questo a quello
 • Privlastňovacie zámená
 • Privlastňovacie zámená jednotného čísla s menami členov rodiny
 • Questo/a/i/
 • Voi zdvorilostná forma
 • Číslovky od 0 do 100
 • Prítomný čas – oznamovací spôsob slovies essere a avere
 • Prítomný čas – oznamovací spôsob slovesa fare
 • Prítomný čas – oznamovací spôsob nepravidelných slovies pri troch typoch časovania
 • Prítomný čas – oznamovací spôsob slovies prendere a restare
 • Prítomný čas – oznamovací spôsob modálnych slovies volere, potere, dovere
 • Prítomný čas – oznamovací spôsob nepravidelných slovies sapere, conoscere, studiare
 • Prítomný čas – oznamovací spôsob slovesa potere + neurčitok
 • Prítomný čas – oznamovací spôsob slovies stare a capire
 • Prítomný čas – oznamovací spôsob slovesa preferire
 • Rozkazovací spôsob slovesa scusare
 • Prítomný čas – oznamovací spôsob slovies potere a volere
 • Prítomný čas – oznamovací spôsob slovies andare a venire
 • Prítomný čas – oznamovací spôsob slovesa uscire presente
 • Prítomný čas – oznamovací spôsob chiamarsi presente
 • Prítomný čas – oznamovací spôsob slovesa dire
 • Príslovky spôsobu
 • C’è/ ci sono
 • Predložka na vyjadrenie trvania
 • Predložky s dátumom
 • Jednoduchá predložka di na vyjadrenie množstva
 • Da a in spolu s mesiacmi
 • Andare in/a
 • Di – miesto pôvodu
 • Essere di, venire da
 • Veta
 • Otázka
 • Súhlas a zápor
 • Záporná veta s non
 • Neurčitková veta
 • Aver bisogno di – frazeol
 • Intonácia pri vyjadrovaní emócií
 • Intonácia pri vyjadrovaní záujmu
 • Intonácia pri vyjadrovaní prekvapenia
 • Talianska abeceda
 • Elízia
 • Vyjadrenie času

Okruhy slovnej zásoby

Pri vyučovaní talianskeho jazyka v základnom kurze sa budú rozvíjať komunikačné jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti v rámci týchto tematických okruhov:

 • Rodina a spoločnosť Osobné údaje Rodina vzťahy v rodine Národnosť/štátna príslušnosť Tlačivá/dokumenty Vzťahy medzi ľuďmi Náboženstvo
 • Domov a bývanie Môj dom/byt  Zariadenie bytu Domov a jeho okolie Bývanie v meste a na dedine Spoločnosť a životné prostredie Spoločnosť a jej životný štýl
 • Ľudské telo, starostlivosť o zdravie Ľudské telo Fyzické charakteristiky Charakterové vlastnosti človeka Choroby a nehody Hygiena a starostlivosť o telo
 • Zdravý spôsob života Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie
 • Doprava a cestovanie  Dopravné prostriedky Osobná doprava Príprava na cestu a cestovanie Turistika a cestovný ruch Problémy cestných, železničných a leteckých sietí
 • Vzdelávanie a práca  Škola a jej zariadenie Učebné predmety Pracovné činnosti a profesie Školský systém Celoživotné vzdelávanie Pracovné podmienky
 • Človek a príroda  Zvieratá/fauna – Počasie Rastliny/flóra – Klíma Človek a jeho životné prostredie Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia
 • Voľný čas a záľuby  Záľuby Knihy a čítanie Rozhlas, televízia a internet Výstavy a veľtrhy Kultúra a jej vplyv na človeka Umenie a rozvoj osobnosti
 • Stravovanie  Stravovacie návyky   Mäso a mäsové výrobky Zelenina a ovocieNápoje Cestoviny a múčne výrobky Mliečne výrobky Stravovacie zariadenia -Príprava jedál Kultúra stolovania Zdravá výživa
 • Multikultúrna spoločnosť Cudzie jazyky Rodinné sviatky Cudzojazyčná komunikácia Štátne a cirkevné sviatky Zvyky a tradície v rôznych krajinách
 • Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií
 • Obliekanie a móda Základné druhy oblečenia Odevné doplnky Výber oblečenia na rôzne príležitosti Druhy a vzory odevných materiálov Móda a jej trendy
 • Šport Druhy športu: zimné a letné, individuálne a kolektívne Športové disciplíny Význam športu pre rozvoj osobnosti Nové trendy v športe Fair play športového zápolenia
 • Obchod a služby Nákupné zariadenia Pošta a telekomunikácie Druhy a spôsoby nákupu a platenia Hotely a hotelové služby Centrá krásy a zdravia (kaderníctva, fitnes, …) Kultúra nakupovania a služieb
 • Krajiny, mestá a miesta Krajiny a svetadiely Moja krajina a moje mesto Geografický opis krajiny Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest
 • Kultúra a umenie Druhy umenia Kultúra a jej formy -Umenie – spoločnosť – Kultúra
 • Človek a spoločnosť, komunikácia Jazyk ako dorozumievací prostriedok Formy komunikácie Kultúra komunikácie
 • Mládež a jej svet Aktivity mládeže Vzťahy medzi rovesníkmi Generačné vzťahy
 • Predstavy mládeže vo svete
 • Zamestnanie Pracovné pomery a kariéra Platové ohodnotenie Nezamestnanosť
 • Veda a technika v službách ľudstva Technické vynálezy Vedecký pokrok
 • Vzory a ideály Človek, jeho vzory a ideály Pozitívne a negatívne vlastnosti
 • Slovensko Geografické údaje – História Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície
 • Krajina, ktorej jazyk sa učím Geografické údaje – História Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície