Úhrada poplatkov

Pre správnu identifikáciu platby je potrebné uviesť:

  • v správe pre prijímateľa meno a priezvisko dieťaťa, resp. dospelého poslucháča, za ktoré/ktorého sa úhrada vykonáva,
  • variabilný a špecifický symbol uvedený v informácii k platbe nižšie.

Údaje k úhrade

Číslo účtu v tvare  IBAN:   SK45 8180 0000 0070 0051 8856

Konštantný symbol:   0558

Variabilný symbol pre Poprad/Mnoheľova

Anglický jazyk: 111           Nemecký jazyk: 222      Francúzsky jazyk:333

Španielsky jazyk: 444       Ruský jazyk: 555          Taliansky jazyk: 666

Variabilný symbol pre elokované pracovisko Poprad/Letná

Anglický jazyk: 999

Variabilný symbol pre elokované pracovisko Kežmarok

Anglický jazyk:  888

Špecifický symbol: 0.ročník – 11   1. ročník – 1   2.ročník – 2   3.ročník – 3   4.ročník – 4   5.ročník – 5    5.ročník konverzačný – 55   6.ročník – 6   7.ročník – 7

ZÁPIS DO JŠ JE UKONČENÝ, AK POSLUCHÁČ RESP. JEHO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA OKREM ZASLANIA Zápisnej karty Resp. prihlášky UHRADÍ AJ POPLATOK DO STANOVENÉHO TERMÍNU.