PRIHLÁŠKA NA ŠTÚDIUM

JAZYKOVÁ ŠKOLA, Mnoheľova 828, 058 46  POPRAD, e-mail: info@jazykovka-poprad.sk

 Jazykovú školu môžete kontaktovať  v čase prerušenia vyučovania pre COVID-19, telefonický kontakt: 052 789 77 01, 0915 409 161,  v pracovné dni: 12.00 – 15.00

Osobné údaje

  Adresa trvalého bydliska

   Kontakt

    Vyberte si z ponuky kurzov:

    Ponuka kurzov

     Súhlas so spracovaním údajov

     Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len „Nariadenie GDPR“).

     Ja, dole podpísaný zákonný zástupca neplnoletého poslucháča jazykovej školy

      týmto dávam/e Jazykovej škole, Mnoheľova 828, 058 46 Poprad, IČO:35515147 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) dobrovoľný súhlas na spracúvanie jeho/jej osobných údajov za účelom:

      1. □ súhlasím / □ nesúhlasím so zverejňovaním mena, priezviska, kurzu a rozvrhu poslucháča na webovej stránke školy, na dverách a nástenkách v priestoroch školy za účelom poskytnutia informácie poslucháčovi o jeho začlenení do kurzu a o jeho rozvrhu

      Doba trvania súhlasu:

      Predmetný súhlas sa udeľuje do ukončenia štúdia poslucháča u prevádzkovateľa – Jazyková škola Poprad. Súhlas so spracovaním osobných údajov obsiahnutý v bode 1. platí, kým trvá jeho účel spracovania. Dovtedy majú zákonní zástupcovia možnosť tento bod súhlasu písomne a/alebo elektronicky odvolať.

      Povinné informovanie:

      Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len: „zákon o ochrane osobných údajov“).

      Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.

      Please select one of contact form 7 for display.