Slovenský jazyk ako cudzí

Osnovy pre základný kurz

Jazykové prostriedky – gramatika

– Časovanie pomocného slovesa „byť a mať“
– Časovanie plnovýznamových slovies v prítomnom, minulom a budúcom čase
– Časovanie zvratných slovies
– Tvorenie otázok a záporu u všetkých slovies
– Časovanie modálnych slovies vo všetkých gramatických časoch
– Časovanie slovies s koncovkou „-ovať“
– Jednotné a množné číslo podstatných mien
– Skloňovanie podstatných mien podľa vzorov
– Skloňovanie prídavných mien v jednotnom a množnom čísle
– Počítateľné, nepočítateľné a pomnožné podstatné mená
– Stupňovanie prídavných mien
– Tvorenie prísloviek a ich stupňovanie
– Prídavné mená miery a kvality
– Osobné, opytovacie, ukazovacie a privlastňovacie zámená
– Predložky miesta a času a ich použitie s podstatným menom
– Základné a radové číslovky
– Používanie základných čísloviek pri určovaní času
– Tvorenie účelových viet
– Tvorenie vzťažných viet
– Podmieňovací spôsob prítomný

Okruhy slovnej zásoby

– Rodina a spoločnosť, osobné údaje, vzťahy v rodine, národnosť,
štátna príslušnosť, tlačivá a dokumenty
– Domov a spôsob bývania, bývanie v meste a na vidieku,
zariadenie domu a bytu
– Ľudské telo, opis človeka a jeho charakterových vlastností,
starostlivosť o zdravie, choroby, nehody
– Stravovanie – návyky, jedlá, nápoje, stravovacie zariadenia,
zelenina, ovocie, druhy mäsa, mliečne výrobky
– Voľný čas, záľuby, knihy a čítanie
– Masovo-komunikačné prostriedky
– Doprava a cestovanie – dopravné prostriedky, príprava na cestu
– Vzdelávanie a práca – škola a jej vybavenie, učebné predmety,
činnosti v škole, profesijné zaradenie
– Človek a príroda – fauna a flóra, životné prostrednie, počasie
– Sviatky a tradície
– Obliekanie a móda – základné časti oblečenie, doplnky
– Šport – druhy športu – zimné a letné, individuálne a kolektívne
– Obchod a služby – nákupné zariadenia
– Pošta a telekomunikácie
– Svetadiely, krajiny, mestá – moje mesto