Španielsky jazyk

Osnovy pre základný kurz

Jazykové prostriedky

Pre získanie menovaných spôsobilosti a funkcií španielskeho jazyka v základnom kurze sú potrebné tieto jazykové prostriedky:

 • Časovanie  plnovýznamových pravidelných a nepravidelných  slovies v jednoduchom prítomnom(presente), jednoduchom minulom (pretérito indefinido), prítomnom priebehovom (presente contínuo) , zloženom minulom (pretérito perfecto) , im perfekte (imperfecto) čase , pretérite  plusquamperfecte , budúcom  čase
 • Tvorba otázky,  záporu, zvolania a rozkazu  v jednotlivých časoch
 • Rozdiel a použitie slovies  SER –ESTAR –HABER  ,   rozdiel medzi SER – ESTAR  pri väzbách s prídavným menom
 • Zvratné a nezvratné slovesá , postavenie zvratných zámen vo vete
 • Rozkazovací spôsob – kladný – priamy a nepriamy , záporný ( subjutívna forma)
 • Použitie slovies typu : DOLER, GUSTAR, ENCANTAR,
 • Väzba IR + A + INFINITÍV  na vyjadrenie budúcich dejov
 • Tvorba a použitie trpného príčastia – particípia – pravidelná a nepravidelná
 • Tvorba prechodníka – gerundia
 • MARCADORES TEMPORALES  pre jednoduchý minulý čas, imperfektum, zložený minulý čas
 • ESTAR + GERUNDIO , LLEVAR + GERUNDIO
 • Budúci čas – FUTURO IMPERFECTO  vyjadrenie budúcnosti, pravdepodobnosti v prítomnosti, pravidelná a nepravidelná tvorba
 • Spojovací spôsob prítomného času – SUBJUNTIVO  pravidelná a nepravidelná tvorba
 • Podmieňovací spôsob – MODO CONDICIONAL SIMPLE   pravidelná a nepravidelná tvorba
 • Predminulý čas – PRETÉRITO PLUSQUAMPERFECTO – tvorba a použitie
 • Časová súslednosť – ESTILO INDIRECTO  prenos informácie
 • Rod podstatných a prídavných mien a postavenie prídavných mien vo vete
 • Množné číslo podstatných  a prídavných mien
 • Určitý a neurčitý člen
 • Vyjadrenie pádov v španielčine , pádové predložky
 • Predložky (miesta, času) a predložkové väzby
 • Predložky POR –PARA  rozdiel a použitie
 • Ukazovacie ,  privlastňovacie, osobné, opytovacie  zámená ( samostatné a nesamostatné)
 • Zámená priameho a nepriameho predmetu, postavenie zámen priameho a nepriameho predmetu vo vete
 • Stupňovanie príd. mien – pravidelné a nepravidelné , absolútny superlatív
 • Porovnávanie podstatných a prídavných mien
 • Príslovky frekvencie a tvorba prísloviek z prídavných mien
 • Základné  a radové číslovky
 • Slovosled vo vete oznamovacej opytovacej  , zvolacej vete
 • Infinitívne konštrukcie  PODER + INF , QUERER + INF, TENER + OUE + INF, DEBER + INF, HAY +QUE +INF,  ES NECESARIO + INF, ANTES DE + INF, DESPÚES DE +INF, AL + INF,  PARA + INF,
 • Podmienkové súvetia – skutočná podmienka – SI + PRESENTE + FUTURO

Okruhy slovnej zásoby

Pri vyučovaní  španielskeho jazyka v základnom kurze sa budú rozvíjať komunikačné jazykové kompetencie a komunikačné zručnosti v rámci týchto tematických okruhov:

 • Rodina a spoločnosť Osobné údaje, rodina – vzťahy v rodine, národnosť/štátna príslušnosť,  rodinné udalosti – svadba a  narodeniny,  rasizmus, xenofóbia, emigrácia , generačné konflikty – model slovenskej a španielskej rodiny – porovnanie a rozdiely
 • Zamestnanie  povolania – predmety, činnosti a miesta výkonu práce, hľadanie si zamestnania a prijímací pohovor, inzeráty
 • Domov a bývanieMôj dom/byt, zariadenie, domov a jeho okolie, bývanie v meste a na dedine – výhody a nevýhody, bývame v podnájme a „vo svojom“ – výhody  a nevýhody , bývame v rodinnom dome a bytovke
 • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie Ľudské telo – fyzický a psychicky  popis,  choroby a nehody, civilizačné choroby, životospráva , nálada , alternatívna medicína a alternatívne liečebné terapie
 • Stravovaniejedlo a potraviny, množstvo –váha –balenie potravín, recepty španielskej kuchyne, zvláštnosti latinskoamerickej kuchyne
 • Nákupy    nákupy  jedla, oblečenia , typy obchodov, spôsoby platby, nákupy cez internet – výhody a nevýhody ,
 • Voľný čas a záľubyZáľuby, trávenie voľného času, režim dňa, šport, športové a rekreačné  zariadenia, dovolenka – aktívna -pasívna
 • Doprava a cestovanieDopravné prostriedky, osobná doprava, príprava na cestu a cestovanie, moje mesto, moja dedina , výhody a nevýhody  bývania na vidieku a v meste, ako sa ide…,  príprava cesty, ubytovanie sa v hoteli,
 • Počasie Počasie, životné prostredie, ochrana životného prostredia, živelné katastrofy, ekológia a ekoterorizmus,
 • Španielske  a latinskoamerické reálie  geografia, kultúra, zvláštnosti, jazyk, história Španielska, sviatky, významné osobnosti Španielska a Južnej Ameriky
 • Kultúra hudba, maľba, kino
 • Životopis slávnych osôb
 • Režim dňa  režim dňa  pracovného, voľného dňa, víkendu, domáce práce a povinnosti
 • Masovokomunikačné prostriedky  televízia, rádio, internet , tlač – porovnanie, výhody a nevýhody, právo na súkromný život  a ochrana súkromia , jazyk sms a chat