Prihlásiť sa môžu žiaci všetkých stredných škôl a študenti vysokých škôl, ako aj dospelí bez obmedzenia veku.

Uchádzačov zaradíme do kurzov podľa výsledkov zaraďovacieho testu, ktorý nájdete na: https://jazykovka-poprad.sk/studium/zaradovacie-testy/

Postup uchádzača o štúdium cudzieho jazyka a jazykovej školy :

  • Uchádzač urobí zaraďovací test a vyhodnotí si ho podľa priloženej legendy, ktorá mu predbežne určí, do ktorého ročníka jazykovej školy by mal byť zaradený.
  • Na telefónom čísle 052 78 97 701 v čase  úradných hodín si uchádzač overí, či v prislúchajúcom ročníku jazykovej školy je ešte voľné miesto. Ak voľné miesto ešte bude, meno uchádzača bude nezáväzne poznamenané do zoznamu poslucháčov jazykovej školy v príslušnom ročníku.
  • Zákonný zástupca v prípade neplnoletých alebo dospelý uchádzač sám následne ešte v ten istý deň vyplní prihlášku do jazykovej školy a uhradí príslušný poplatok, ktorý  mu bude oznámený pri tel. rozhovore /prihláška sa nachádza v navigácii k zápisu/. Výška poplatku je krátená zo sumy na príslušný polrok v závislosti od mesiaca, v ktorom sa zákonný zástupca alebo dospelý uchádza o miesto v jazykovej škole.
  • Sken vyplnenej prihlášky a dokladu preukazujúceho zaplatenie poplatku zašle uchádzač ešte v ten istý deň na mailovú adresu jazykovej školy:   sekretariat@js-pp.vucpo.sk  
  • Po doručení prihlášky a dokladu o zaplatení jazyková škola záväzne zapíše uchádzača do zoznamu poslucháčov jazykovej školy a uchádzačovi zašle informáciu, že sa tak stalo.

Jazyková škola nebude akceptovať len zaslanie prihlášky. Zápis je ukončený po preukázaní  vyplatenia poplatku.

  • Zapísaný uchádzač sleduje ďalej informácie k  vyučovaniu a opatreniam, súvisiacim s pandémiou COVID 19.
  • Zákonný zástupca neplnoletého zapísaného uchádzača alebo samotný zapísaný uchádzač sa oboznámi s vnútorným poriadkom jazykovej školy.