Prihlásiť sa môžu žiaci základných škôl od 4. ročníka ZŠ.

Žiakov ZŠ zaradíme do kurzu podľa toho, aký ročník ZŠ žiak navštevuje, a to takto:

Ročník základnej školy – Ročník jazykovej školy:

 1. ročník – 0. prípravný ročník
 2. ročník – 1. ročník
 3. ročník – 2. ročník
 4. ročník – 3. ročník
 5. ročník – 4. ročník
 6. ročník – 5. ročník

Postup zákonného zástupcu žiaka a jazykovej školy :

 • Na telefónom čísle pevná linka – 052 78 97 701  v čase úradných hodín si zákonný zástupca overí, či v prislúchajúcom ročníku jazykovej školy je voľné miesto. Ak voľné miesto ešte bude, meno žiaka bude nezáväzne poznamenané do zoznamu poslucháčov jazykovej školy v príslušnom ročníku.
 • Zákonný zástupca následne ešte v ten istý deň vyplní prihlášku do jazykovej školy a uhradí príslušný poplatok, ktorý  mu bude oznámený pri tel. rozhovore /prihláška sa nachádza v navigácii k zápisu/. Výška poplatku je krátená zo sumy na príslušný polrok v závislosti od mesiaca, v ktorom sa zákonný zástupca uchádza o miesto v jazykovej škole pre svoje dieťa.
 • V prípade, že uchádzač resp. zákonný zástupca nemá možnosť stiahnutia prihlášky z webového sídla školy, bude dohodnutý osobitný postup pre zápis pri tel. kontakte.
 • Sken vyplnenej prihlášky a dokladu preukazujúceho zaplatenie poplatku zašle zákonný zástupca ešte v ten istý deň na mailovú adresu jazykovej školy: sekretariat@js-pp.vucpo.sk
 • Po doručení prihlášky a dokladu o zaplatení jazyková škola záväzne zapíše žiaka do zoznamu poslucháčov jazykovej školy a zašle informáciu zákonnému zástupcovi žiaka, že sa tak stalo.

Jazyková škola nebude akceptovať len zaslanie prihlášky. Zápis je ukončený po vyplatení poplatku.

 • Zákonný zástupca sleduje ďalej informácie k vyučovaniu a opatreniam, súvisiacim s pandémiou COVID 19.
 • Zákonný zástupca sa oboznámi s vnútorným poriadkom jazykovej školy.