Vnútorný poriadok Jazykovej školy zo dňa 5. septembra 2018  sa v súvislosti s pandemickou situáciou súvisiacou so šírením vírusu spôsobujúceho ochorenie COVID-19 dopĺňa v bode 1 a 2 s účinnosťou od 29. 09.2020 o nasledujúce doplnky:

  1. Poslucháč resp. zákonný zástupca poslucháča jazykovej školy má právo:
  • na poskytnutie informácie zo strany vyučujúceho o prebratom učive, ak poslucháč jazykovej školy zostáva v domácej izolácii resp. karanténe z dôvodu kontaktu s nakazenou osobou mimo prostredia Jazykovej školy a vyučovanie v Jazykovej škole sa uskutočňuje naďalej prezenčne;
  • zúčastňovať sa dištančného vzdelávania alebo vzdelávania online formou v prípade prerušenia vyučovania kurzu alebo vyučovania v celej škole na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ;

V prípade, že dôjde počas školského roka  k prerušeniu prezenčného vyučovania kurzu alebo kurzov v celej škole na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva alebo na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR  a škola v tomto prípade zabezpečuje vyučovanie dištančnou formou alebo formou online vyučovania, poslucháč alebo jeho zákonný zástupca nemôže požadovať vrátenie školného alebo  úľavu na školnom, ak poslucháč sa  tohto vyučovania nezúčastňuje  z vlastného rozhodnutia.

  1. Poslucháč resp. jeho zákonný zástupca má tieto povinnosti:
  • dodržiavať všeobecne platné nariadenia hlavného hygienika SR týkajúce sa pandémie COVID-19; v prípade domácej izolácie a karantény ostať doma a vyučovania sa nezúčastňovať v záujme ochrany zdravia poslucháčov a zamestnancov jazykovej školy;
  • dodržiavať Usmernenie riaditeľky školy týkajúce sa hygienických opatrení uverejnených na webovom sídle školy : https://jazykovka-poprad.sk/oznamy-posluchacom/hygienicke-opatrenia/ ;
  • dodržiavať povinnosť oznamovania neprítomnosti a jeho dôvodu na vyučovaní pred samotným vyučovaním, ako aj povinnosť bezprostredného informovania vyučujúceho o domácej izolácii, karanténe resp. ochorení na COVID-19 u poslucháča Jazykovej školy;
  • predkladať vyučujúcemu vyhlásenie o bezpríznakovosti v prípadoch uvedených v Usmernení riaditeľky školy, ktorého formulár je taktiež zverejnený na webovom sídle školy https://jazykovka-poprad.sk/oznamy-posluchacom/hygienicke-opatrenia/ .

V Poprade dňa 29. 09.2020                                                    PhDr. Marta Zelená, riaditeľka školy