Francúzsky jazyk

Osnovy pre prípravný kurz na ZÁKLADNÚ štátnu jazykovú skúšku

Obsahom prípravného kurzu na ZŠJS je príprava na jej písomnú i ústnu časť. Poslucháči pracujú s textami  pre nácvik čítania i počúvania s porozumením a diskutujú o bežných životných situáciách a zaoberajú sa základnými otázkami politického, hospodárskeho a kultúrneho diania v cieľovej jazykovej oblasti a porovnávajú ich so Slovenskou republikou. Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre základný, stredný kurz a prípravný kurz na základnú štátnu jazykovú skúšku.

Poslucháči v prípravnom kurze na ZŠJS

 • nacvičujú stratégie a taktiky pri riešení úloh k neznámym vypočutým textom
 • nacvičujú riešenie úloh k textom na čítanie
 • opakujú používanie jazykových prostriedkov (gramatiky a lexiky) získaných v základnom a strednom kurze aj formou prekladu
 • nacvičujú písomný prejav formou esejí, listov, e- mailov a pod.
 • rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb
 • zbierajú a prehlbujú poznatky z reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti v rozsahu podľa syláb

Sylaby

Reálie:

 • Zemepis Francúzska, podnebie a prírodné bohatsvo
 • Prechádzka po Paríži
 • Vznik francúzskeho jazyka, prvá  literatúra
 • Priemysel a poľnohospodárstvo Francúzska
 • Politický život vo Francúzsku
 • Francúzska literatúra  17. storočie /Moliere, la Fontaine/
 • Prehľad francúzskej histórie
 • Francúzska literatúra 18. storočie /osvietenstvo a filozofia/
 • Frankofónne krajiny /Belgicko, Švajčiarsko, Luxembursko, Kanada…/
 • Francúzska literatúra 19. storočie /romantizmus – V. Hugo, realizmus – Balzac, Flaubert, naturalizmus – Zola/
 • Sviatky a tradície vo Francúzsku
 • Slovensko – história a súčasnosť
 • Prehľad francúzskej literatúry – 20. storočie /podľa osobného výberu/
 • Francúzske umenie /hudba, maliarstvo, sochárstvo, architektúra, divadlo, film…/

Konverzačné témy:

 • Rodina, práca
 • Mesto v ktorom žijem a jeho okolie
 • Voľný čas a ideálne prázdniny
 • Veda a technika
 • Cestovanie a dopravné prostriedky
 • Masmédiá
 • Šport
 • Ochrana životného prostredia
 • Vzdelanie a školský systém vo Francúzsku
 • Stravovanie, francúzska a slovenská kuchyňa
 • Móda a obliekanie
 • Obchody a nakupovanie
 • Zdravie a choroby
 • Problémy súčasného sveta a najnovšie správy zo sveta