Francúzsky jazyk

Osnovy pre základný kurz

(1. a 2. ročník)

Jazykové prostriedky – gramatika

 • Základy výslovnosti, prízvuk intonácia, viazanie
 • Určitý, neurčitý a delivý člen
 • Zápor a rozkazovací spôsob
 • Rod a číslo podstatných a prídavných mien
 • Príslovky
 • Stupňovanie prídavných mien a prísloviek
 • Porovnávanie (kvalita, kvantita, akcia)
 • Tvorenie otázky
 • Časovanie slovies triedy: parler, finir, prendre
 • Základy gramatickej stavby vety
 • Časovanie niektorých nepravidelných slovies
 • Časovanie modálnych slovies
 • Neosobné slovesné formy
 • Blízky budúci čas, jednoduchý budúci čas
 • Predložky
 • Osobné zámená ako podmet, ako predmet
 • Nesamostatné osobné zámená
 • Ukazovacie a privlastňovacie zámená
 • Opytovacie, vzťažné a neurčité zámená
 • Zvratné slovesá
 • Jednoduché podmienkové vety
 • Minulý čas: passé récent, passé composé, imparfait
 • Súslednosť časov
 • Vzťažné vety /qui, que, ou/

Okruhy slovnej zásoby

 • Rodina a spoločnosť – Osobné údaje, Rodina – vzťahy v rodine
 • Domov a bývanie – Môj dom/byt, Zariadenie , Opis predmetov
 • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie- Fyzické charakteristiky, zdravie a choroba
 • Stravovanie- Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie, Nápoje
 • Voľný čas a záľuby – Záľuby
 • Doprava a cestovanie – Dopravné prostriedky
 • Vzdelávanie a práca – Škola a jej zariadenie, Učebné predmety
 • Človek a príroda – Kalendár,  Počasie, Klíma, Ochrana životného prostredia, fauna, flóra
 • Multikultúrna spoločnosť- Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Francúzske a slovenské sviatky, životný štýl
 • Obliekanie a móda- Základné druhy oblečenia
 • Šport -Druhy športov ako záľuba
 • Obchod a služby- Nákupné zariadenia
 • Krajiny, mestá a miesta – Život v meste a na vidieku
 • Kultúra a umenie – Druhy kultúrnych inštitúcii v meste , Kultúrne činnosti ako záľuby
 • Človek a spoločnosť, komunikácia, Mas-médiá, Sociálne správanie sa
 • Zamestnanie – Podnik, Pracovné pomery, kariéra, plat, Nezamestnanosť
 • Veda a technika v službách ľudstva
 • Slovensko – základné údaje
 • Krajina, ktorej jazyk sa učím- základné údaje
 • Stručný prehľad francúzskych dejín
 • Stručná geografia Francúzska, Práca s mapou