Francúzsky jazyk

Osnovy pre stredný kurz

(3.a 4. ročník)

Jazykové prostriedky – gramatika

 • Určitý, neurčitý a delivý člen, vynechanie člena (opakovanie a rozšírené použitie)
 • Tvorenie podstatných mien sufixami
 • Stupňovanie prídavných mien a prísloviek
 • Upresnenie akcie z hľadiska času a trvania
 • Príslovky, vyjadrenie kvantity
 • Podmieňovací spôsob prítomný a minulý
 • Súslednosť časov v indikatíve
 • Pasívum
 • Konjunktív – subjonctif présent – použitie
 • Minulé časy: passé récent, imparfait, passé composé, plus-que-parfait, passé simple
 • Minulý infinitív
 • Buduci čas: futur proche, futur simple, futur antérieur
 • Imperatív
 • Nepravidelné slovesá
 • Slovesá s pevnou predložkovou väzbou
 • Participe présent, passé a gérondif – použitie
 • Neosobné slovesné tvary
 • Zhoda príčastia minulého s predmetom v 4. páde pred slovesom
 • Zámená v 3. a v 4. páde a ich postavenie vo vete
 • Determinanty typu: n´importe qui, aucun, tout…
 • Zámená samostatné a nesamostatné (osobné, ukazovacie, opytovacie,    privlastňovacie, vzťažné, neurčité)
 • Vzťažné vety (qui, que, à qui, auquel…, de qui, duquel, dont, où…)
 • Nepriama reč
 • Skrátenie vety infinitívom
 • Tvorenie otázky, pýtanie sa na podmet, predmet, príslovkové určenie
 • Vyjadrenie príčiny (puisque, parce que, car, étant donné que, vu que…)
 • Vyjadrenie podmienky alebo reštrikcie v súvetí (à condition que, du moment que, sauf, à moins que; ne ….. que)
 • Vyjadrenie cieľa súvetí (pour que, afin que, de façon que)
 • Vyjadrenie protikladu (en revanche, mais, par contre, pourtant, cependant, malgré…)
 • Vyjadrenie následku (donc, par conséquent, alors, de ce fait, c´est pourquoi…)
 • Podmienkové súvetie (reálne, nereálne)
 • Negácia

Okruhy slovnej zásoby

 • Rodina a spoločnosť – osobné údaje, rodina – vzťahy v rodine , národnosť/štátna príslušnosť, tlačivá/dokumenty, vzťahy medzi ľuďmi, náboženstvo;
 • Domov a bývanie – môj dom/byt, zariadenie , domov a jeho okolie, bývanie v meste a na dedine, spoločnosť a životné prostredie, spoločnosť a jej životný štýl;
 • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie – fyzické charakteristiky, charakterové vlastnosti človeka, choroby a nehody, hygiena a starostlivosť o telo, zdravý spôsob života, nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie;
 • Doprava a cestovanie – dopravné prostriedky, osobná doprava, príprava na cestu, turistika a cestovný ruch, problémy cestných, železničných a leteckých sietí;
 • Vzdelávanie a práca – škola a jej zariadenie, učebné predmety, pracovné činnosti a profesie, školský systém, celoživotné vzdelávanie, pracovné podmienky;
 • Človek a príroda – zvieratá/fauna, počasie, rastliny/flóra, klíma, človek a jeho životné prostredie, príroda okolo nás, – ochrana životného prostredia;
 • Voľný čas a záľuby – záľuby, knihy a čítanie, rozhlas, televízia a internet, výstavy a veľtrhy, kultúra a jej vplyv na človeka, umenie a rozvoj osobnosti;
 • Stravovanie – stravovacie návyky, mäso a mäsové výrobky, zelenina a ovocie, nápoje, cestoviny a múčne výrobky, mliečne výrobky, stravovacie zariadenia, príprava jedál, kultúra stolovania, zdravá výživa;
 • Multikultúrna spoločnosť – cudzie jazyky, rodinné sviatky, cudzojazyčná komunikácia, štátne a cirkevné sviatky, zvyky a tradície v rôznych krajinách, zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií;
 • Obliekanie a móda – základné druhy oblečenia, odevné doplnky, výber oblečenia na rôzne príležitosti, druhy a vzory odevných materiálov, móda a trendy;
 • Šport -druhy športov: zimné a letné, individuálne a kolektívne, športové disciplíny, význam športu pre rozvoj osobnosti, nové trendy v športe, fair play športového zápolenia;
 • Obchod a služby- nákupné zariadenia, pošta a telekomunikácie, druhy a spôsoby nákupu a platenia, hotely a hotelové služby, centrá krásy a zdravia (kaderníctvo, fitnes…), kultúra nakupovania a služieb;
 • Krajiny, mestá a miesta – krajiny a svetadiely, moja krajina a moje mesto, geografický opis krajiny, kultúrne a historické pamiatky krajín a miest;
 • Kultúra a umenie – druhy umenia, kultúra a jej formy, umenie-spoločnosť-kultúra;
 • Človek a spoločnosť, komunikácia – jazyk ako dorozumievací prostriedok, formy komunikácie, kultúra komunikácie;
 • Mládež a jej svet – aktivity mládeže, vzťahy medzi rovesníkmi, generačné vzťahy, predstavy mládeže o svete;
 • Zamestnanie – pracovné pomery a kariéra, platové ohodnotenie, nezamestnanosť;
 • Veda a technika v službách ľudstva – technické vynálezy, vedecký pokrok;
 • Vzory a ideály – človek, jeho vzory a ideály, pozitívne a negatívne vzory;
 • Slovensko – geografické údaje, história, turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície;
 • Krajina, ktorej jazyk sa učím – geografické údaje, história, turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície;