Nemecký jazyk

Osnovy pre stredný kurz

(3. a 4. ročník)

Jazykové prostriedky – gramatika

 • Perfektum ďalších nepravidelných slovies
 • Préteritum pravidelných a nepravidelných slovies
 • Plusquamperfektum, časové posuvy
 • Ďalšie zvratné slovesá
 • Väzba slovies
 • Používanie slovesa „lassen“
 • Trpný rod – v prítomnom čase, v préterite v perfekte, s modálnymi slovesami
 • Stavové pasívum
 • Podmieňovací spôsob
 • Konjunktív préterita a plusquamperfekta pomocných, plnovýznamových a modálnych slovies, würde plus infinitív
 • Ďalšie významy Konjunktívu II
 • Futurum a významy slovesa werden
 • Stupňovanie prídavných mien v prívlastku
 • Predložky s genitívom
 • Upevňovanie a ďalšie významy predložiek s akuzatívom, datívom a predložiek s akuzatívom datívom
 • Predložky so zemepisnými údajmi
 • Časové predložky
 • Predložkové väzby slovies, prídavných mien a podstatných mien
 • Zámená derselbe a der gleiche
 • Opytovacie a ukazovacie zámenné príslovky
 • Príslovky – ich významy a použitie
 • Neurčité číslovky
 • Skloňovanie radových čísloviek
 • Dialógové častice
 • Ustálené slovné spojenia
 • Želacie vety, podmienkové vety
 • Prirovnávacie vety so spojkou „ als ob“
 • Porovnávacie vety so spojkami als a wie
 • Vzťažné vety
 • Nepriama otázka
 • Účelové vety s damit
 • Časové vety so spojkami wenn, als, nachdem, sobald, bevor, seitdem, solange, bis
 • Upevňovanie vedľajších viet so spojkami dass, weil, obwohl a wenn
 • Zhrnutie a upevňovanie súvetí so spojkami: und, oder, denn, aber, sondern, trotzdem, deshalb, dann, sonst.
 • Infinitív s zu
 • Infinitívne väzby s um zu, ohne zu, statt zu
 • Poradie vetných členov vo vete s dvoma predmetmi
 • Vety s dvojčlennými párovymi spojkami entweder – oder, weder – noch, nicht nur – sondern auch, sowohl – als auch, zwar – aber

Okruhy slovnej zásoby

 • Rodina a spoločnosť – Rodina – vzťahy v rodine, Národnosť/Štátna príslušnosť, Vzťahy medzi ľuďmi, Náboženstvo
 • Domov a bývanie- Bývanie v meste a na dedine, Spoločnosť a životné prostredie, Spoločnosť a jej životný štýl
 • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie- Charakterové vlastnosti človeka, Choroby a nehody, Hygiena a starostlivosť o telo, Zdravý spôsob života, Nemocnica a klinika, lekáreň a lieky, poistenie
 • Doprava a cestovanie- Príprava na cestu a cestovanie, Turistika a cestovný ruch, Problémy cestných, železničných a leteckých sietí, Auto – jeho konštrukcia, oprava a údržba
 • Vzdelávanie a práca- Školský systém, Celoživotné vzdelávanie, Pracovné podmienky, Žiadosť o prijatie do zamestnania
 • Človek a príroda- Zvieratá/rastliny v jednotlivých ekologických systémoch, Počasie a klíma – jej zmeny a dôsledky zmien, Životné prostredie, Príroda okolo nás – ochrana životného prostredia
 • Voľný čas a záľuby –Knihy a čítanie- druhy literatúry, Rozhlas, televízia – televízne a rozhlasové relácie, Výhody a nevýhody sledovania televízie, Využívanie internetu v súčasnosti, Tlač, Výstavy a veľtrhy, Kultúra a jej vplyv na človeka
 • Stravovanie –Stravovacie zariadenia, Príprava jedál, Kultúra stolovania, Zdravá výživa,
 • Špeciality kuchyne v nem. hovoriacej oblasti.
 • Multikultúrna spoločnosť- Cudzojazyčná komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky, Oslava sviatkov, Zvyky a tradície v rôznych krajinách, Zbližovanie kultúr a rešpektovanie tradícií
 • Obliekanie a móda- Rôzne druhy oblečenia, Odevné doplnky, Výber oblečenia na rôzne príležitosti.
 • Šport- Ďalšie druhy športov ako záľuba
 • Obchod a služby- Druhy a spôsoby nákupu a platenia, Hotely a hotelové služby, Centrá krásy a zdravia (kaderníctva, fitnes, …)
 • Krajiny, mestá a miesta- Moja krajina a moje mesto- rozšírenie témy, Geografický opis krajiny, Kultúrne a historické pamiatky krajín a miest
 • Kultúra a umenie- Druhy umenia, Kultúra a jej formy
 • Človek a spoločnosť, komunikácia- Jazyk ako dorozumievací prostriedok, Formy komunikácie, Kultúra komunikácie.
 • Mládež a jej svet- Aktivity mládeže, Generačné vzťahy, Vzťahy medzi rovesníkmi, Predstavy mládeže o svete
 • Zamestnanie- Ďalšie povolania, Pracovné pomery a kariéra, Platové ohodnotenie, Nezamestnanosť
 • Veda a technika v službách ľudstva – Technické vynálezy, Priemysel, Vedecký pokrok
 • Slovensko – Geografické údaje, História, Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície
 • Krajina, ktorej jazyk sa učím – Geografické údaje, História, Turistické miesta, kultúrne zvyky a tradície nemecky hovoriacich krajín, Politický systém SRN