Nemecký jazyk

Osnovy pre základný kurz

(1. a 3. ročník)

Jazykové prostriedky – gramatika

 • Pomocné slovesá haben a sein
 • Časovanie pravidelných a nepravidelných slovies v prítomnom čase, vykanie v nemčine, časovanie slovies s odlučiteľnou a neodlučiteľnou predponou
 • Modálne slovesá v prítomnom čase a v préterite
 • Väzba slovies
 • Zvratné slovesá
 • Rozkazovací spôsob
 • Preteritum pomocných slovies , pravidelných a niektorých nepravidelných slovies
 • Perfektum pomocných, pravidelných a niektorých nepravidelných slovies
 • Konjunktiv slovesa haben
 • Určitý a neurčitý člen, záporový člen
 • Skloňovanie podstatných mien
 • Spodstatnelé slovesá
 • Spodstatnelé príd. mená
 • Prídavné mená a ich väzba
 • Stupňovanie prídavných mien
 • Skloňovanie prídavných mien
 • Obmedzovacia spojka „aber“, sondern
 • Zvolanie
 • Častice záporu, modálne častice, porovnávacie častice
 • Zámená osobné, privlastňovacie, ukazovacie, neurčité, obligatórne „es“
 • Predložky miesta a času
 • Základné číslovky
 • Radové číslovky
 • Slovosled v jednoduchej vete -oznamovacia veta, opytovacia veta, rozkazovacia veta
 • Stavba vety s modálnym slovesom
 • Vedľajšie vety bez spojky a so spojkou „dass“
 • Stavba vety s modálnym slovesom
 • Vedlajšie vety s „weil“
 • Vetný zápor
 • Infinitívna konštrukcia s „zu“
 • Vedľajšia veta s uvádzacím slovom na „w“

Okruhy slovnej zásoby

 • Rodina a spoločnosť – Osobné údaje, Rodina – vzťahy v rodine, Národnosť/Štátna príslušnosť, Tlačivá dokumenty
 • Domov a bývanie- Môj dom/byt, Zariadenie , Domov a jeho okolie, Bývanie v meste a na dedine
 • Ľudské telo a starostlivosť o zdravie- Ľudské telo, Fyzické charakteristiky, Charakterové vlastnosti človeka, Choroby a nehody
 • Stravovanie – Stravovacie návyky, Mäso a mäsové výrobky, Zelenina a ovocie, Nápoje, Cestoviny a m,účne výrobky, Mliečne výrobky
 • Voľný čas a záľuby – Záľuby, Knihy a čítanie, Rozhlas, televízia a internet
 • Doprava a cestovanie – Dopravné prostriedky, Osobná doprava, Príprava na cestu a cestovanie
 • Vzdelávanie a práca- Škola a jej zariadenie, Učebné predmety, Pracovné činnosti a profesie
 • Človek a príroda- Zvieratá/rastliny, Počasie, Životné prostredie
 • Multikultúrna spoločnosť- Cudzie jazyky, Rodinné sviatky, Cudzojazyčná komunikácia, Štátne a cirkevné sviatky
 • Obliekanie a móda- Základné druhy oblečenia, Odevné doplnky
 • Šport- Druhy športov ako záľuba, Letné a zimné druhy športov, Individuálne a kolektívne
 • Obchod a služby- Nákupné zariadenia, Pošta a telekomunikácia
 • Krajiny, mestá a miesta- Krajiny a mestá, Miesta v meste a v prírode, Krajiny a svetadiely, Moja krajina a moje mesto
 • Kultúra a umenie- Druhy kultúrnych inštitúcii v meste, Kultúrne činnosti ako záľuby
 • Človek a spoločnosť, komunikácia- Osvojovanie si jazyka, pokyny učiteľa
 • Mládež a jej svet- Obľúbené činnosti
 • Zamestnanie- Povolania ako osobné údaje, Iné povolania