Nemecký jazyk

Osnovy pre prípravný kurz na VŠEOBECNÚ štátnu jazykovú skúšku

Obsahom prípravného kurzu na VŠJS je príprava na jej písomnú i ústnu časť. Poslucháči pracujú s textami a prehlbujú svoje poznatky z reálií a literatúry príslušnej jazykovej oblasti  Poslucháči  sa učia porozumieť hovorenému a písomnému textu a samostatne ústne i písomne sa vyjadrovať o určených témach v rozsahu jazykových prostriedkov, ktoré sú určené stupňom náročnosti časti vzdelávacieho programu pre základný, stredný kurz , vyšší a prípravný kurz na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku.

Poslucháči v prípravnom kurze na VŠJS

 • nacvičujú stratégie a taktiky pri riešení úloh k neznámym vypočutým textom
 • nacvičujú riešenie úloh k textom na čítanie
 • opakujú používanie jazykových prostriedkov ( gramatiky a lexiky) získaných v základnom, strednom a vyššom kurze
 • nacvičujú písomný prejav formou esejí, prednášok, prezentácií, výkladov a pod.
 • rozširujú  slovnú zásobu  z oblastí  konverzačných tém  podľa syláb
 • zbierajú a prehlbujú poznatky z krajinovedy a literatúry príslušnej jazykovej oblasti v rozsahu podľa syláb

Sylaby

Reálie

 • Spolková republika Nemecko
 • Švajčiarsko
 • Rakúsko
 • Slovensko ako turistická krajina
 • Mestá v nemecky hovoriacej oblasti
 • Najdôležitejšie historické udalosti v nemeckých dejinách do roku 1918
 • Nemecké dejiny pred a po 2. svetovej vojne
 • Lichtenštajnsko a Luxembursko
 • Hlavné etapy rakúskych dejín
 • Umenie v nemecky hovoriacich krajinách
 • Najstaršia nemecká literatúra. Osvietenstvo
 • Hnutie Sturm a Drang. Nemecká klasická literatúra
 • Literatúra 19. storočia
 • Literatúra 20. storočia
 • Vývin nemeckého jazyka a jeho súčasné postavenie v Európe

Konverzačné témy

 • Rodina a manželstvo
 • Masovokomunikačné prostriedky
 • Móda a oblečenie
 • Nakupovanie, zo sveta hospodárstva
 • Problémy sveta
 • Stravovanie
 • Ľudia a ich svet
 • Životný priestor človeka
 • Cudzie jazyky
 • Sviatky a zvyky
 • Cestovanie a doprava
 • Zdravie
 • Voľný čas a koníčky
 • Škola  a vzdelávanie
 • Svet práce a voľba povolania