Metodologický kurz pre vyučujúcich ruského jazyka - Riga, Lotyšsko.

Denník mobility

Pondelok 21. 10. 2019

Téma 1: Osobitosti metodiky vyučovania ruského jazyka ako cudzieho na úrovni začiatočníkov

  • Práca na zvukovej stránke jazyka, výslovnosť a intonácia, porovnanie na základe výslovnosti cudzojazyčných slov – redukcia – „ikanie a akanie“ /телефон, компьютер/
  • Práca s ruskou abecedou – zvuková a grafická stránka

Téma 2: Základné metodické princípy vyučovania ruského jazyka ako cudzieho

  • Komunikatívny princíp
  • Princíp uvedomenia si pravidiel fonetiky, lexiky, gramatiky a nácvik ich používania za účelom automatizácie
  • Situačno-tematický princíp
  • Systémový prístup
  • Princíp postupu od známeho k menej známemu, od jednoduchého k zložitému
  • Komparácia s materinským jazykom učiaceho sa

Téma 3: Jazykové zručnosti – rozprávanie, písanie, počúvanie a čítanie v kontexte ruského jazyka ako cudzieho

Téma 4: Učebnice, pracovné zošity a iné tlačené pomôcky

Téma 5: Internetové zdroje pre vyučovanie  ruského jazyka ako cudzieho

Utorok 22.10.2019

Metodické postupy pri vyučovaní slovnej zásoby– aktívna a pasívna slovná zásoba

Téma 1: Zvuková  a grafická stránka slova

Téma 2: Význam slova a postupy pre jeho  semantizácii / obrazný prístup, preklad, využitie synoným, antoným, slovotvorba, kontext, odhad významu slova/

Téma 3: Gramatické formy slova

Téma 4: Slovné spojenia

Téma 5: Praktická ukážka prezentácie novej slovnej zásoby a jej upevnenia /Богач и яблоко/

Téma 6: Praktické cvičenia

Streda 23.10.2019

Systém cvičení pri nácviku počúvania s porozumením

Téma č. 1: Cvičenia na rozvoj fonetických zručností pri počúvaní

Téma č. 2: Cvičenia na rozvoj lexikálnych zručností pri počúvaní

Téma č. 3: Cvičenia na rozvoj gramatických zručností pri počúvaní

Téma č. 4: Cvičenia na rozvoj odhadu ďalšieho obsahu počúvaného textu

Téma č. 5: Cvičenia na rozvoj vnímania a krátkodobej pamäti

Téma č. 6: Cvičenia na rozlíšenie užitočnej od neužitočnej informácie

Téma č. 7: Predtextové, textové a potextové úlohy

Téma č. 8: Praktické ukážky práce s textom na počúvanie s porozumením

Štvrtok 24.10.2019

Využitie piesní pri vyučovaní ruštiny ako cudzieho jazyka

Téma č.1: 10 dôvodov, prečo zaradiť pieseň do vyučovania

Téma č. 2: Praktické ukážky práce s textom piesne pri nácviku zručnosti počúvania s porozumením

Písanie

Téma č. 3: Praktické úlohy pre nácvik ruského pravopisu

Téma č. 4: Písanie a rozprávanie – ich vzájomná súvislosť, praktické ukážky

Téma č. 5: Zdroje pre nácvik písania na rôznych úrovniach ovládania jazyka

Piatok 25. 10.2019

Riga – mesto tradícií, balzamu a pletených vecí a dvojjazyčného obyvateľstva

Téma č. 1:Práca s videom: „Oрел и решка“

Hry na hodinách ruštiny ako cudzieho jazyka

Téma č. 2: 12 najzaujímavejších hier podporujúcich upevnenie gramatiky, rozprávanie, diskusiu

Analýza učebnice používanej v Akadémii ruského jazyka DURBE v Rige „28 уроков русского языка“ z pohľadu komunikatívneho a systémového prístupu k vyučovaniu ruštiny ako cudzieho jazyka

Vyhodnotenie a záver