Kreativita vo vyučovaní a použitie IKT: Digitálna trieda - Madrid, Španielsko