• Zápis do 1. ročníka kurzu jazyka nemeckého, francúzskeho, španielskeho a ruského pokračuje do 20. júna 2020.
  • Zápis do vyšších ročníkov kurzov všetkých jazykov /aj anglického/, a to len  na voľné miesta,  sa uskutoční od 25.augusta 2020.
Riaditeľstvo školy